Základní škola Emila Zátopka, Kopřivnice

Charakteristika školy

Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na prvním stupni je zpravidla po dvou třídách v ročníku (ve 3., 4. a 5. ročníku přibývají dyslektické třídy) a na 2. stupni je po třech třídách v ročníku. Kapacita školy je 650 žáků.
Hlavní budova základní školy na ul. Pionýrská 791 byla uvedena do provozu 1. 9. 1958. V roce 1995 získala škola čestný název Základní škola Emila Zátopka. Slavnostní jmenování proběhlo za účasti ministra školství Ivana Pilipa a manželů Dany a Emila Zátopkových. Od školního roku 2003/04 má škola statut pro rozšířené vyučování Tv se zaměřením na házenou chlapců.
V hlavní budově školy je 18 tříd,dvě počítačové učebny, kabinety učitelů a ředitelna. V suterénu se nacházejí šatny žáků, kotelna, sklady učebnic a dílna školníka. Součástí školy je pavilon s pěti učebnami a výdejnou obědů. Mezi hlavní budovou a pavilonem stojí velká sportovní hala s veškerým zázemím pro sportovní vyžití a regeneraci - šatny, sprchy, posilovna, regenerační linka. V suterénu haly se nachází dílny pro pracovní vyučování, cvičná kuchyňka, keramická dílna a klubovna. Všechny budovy školy jsou vzájemně spojeny spojovací chodbou. Součástí školy jsou dvě velká asfaltová hřiště, běžecká dráha s doskočišti a školní pozemek pro výuku pěstitelských prací. V rámci projektu se nám podařilo vybudovat na školním pozemku "třídu v přírodě".
Vzhledem ke stáří budovy dochází neustále k modernizaci vybavení školy, rekonstrukci sítí, učeben i kabinetů. K topení využíváme svou vlastní plynovou kotelnu. Škola je napojena na internetovou síť, kterou je možno využít v počítačových učebnách, kabinetech a některých odborných pracovnách. V těchto pracovnách stále ve větší míře instalujeme projekční zařízení spojené s PC a další prvky pro moderní výuku.
Materiální vybavení školy je dostatečné a odpovídá potřebám výuky. Pro nejmladší žáky nabízíme možnost navštěvovat školní družinu.Všichni žáci se mohou po vyučování zapojit do nepovinných předmětů a kroužků sportovního i kulturního charakteru. Taktéž školní hřiště je možno využít i v odpoledních hodinách, je volně přístupné.
Od školního roku 2007/2008 začínáme přechod na nový školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Spolu za poznáním". Naše škola se snaží vytvářet příjemné, podněcující prostředí pro žáky, jejich rodiče, ale i učitele, kde existuje vzájemná důvěra a vzájemný respekt, kde vládnou demokratická pravidla a vnitřní kázeň. Naší prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně.
CHCEME, ABY Z NAŠÍ ŠKOLY ODCHÁZELI ŽÁCI, KTEŘÍ BUDOU SCHOPNI SE SOCIALIZOVAT, CELOŽIVOTNĚ SE VZDĚLÁVAT, BUDOU SCHOPNI ASERTIVNĚ KOMUNIKOVAT A REÁLNĚ ZHODNOTÍ SVÉ MOŽNOSTI NA TRHU PRÁCE.


 

Administrace webu  ||  Created by: Tvorime-Weby.cz © COPYRIGHT 2014