Základní škola Emila Zátopka, Kopřivnice

Školní družina

Školní rok 2018/2019


Zápis do školní družiny 2018/2019

 1. Dítě bude navštěvovat ŠD na základě Zápisního lístku (závazná přihláška).
 2. Zápisní lístek je platný pro jeden školní rok.
 3. Zápisní lístek je k dispozici:
  • na stránkách školy - přihláška do ŠD
  • v přípravném týdnu - po,st,pá 8.00 - 9.00 (pavilon - kabinet vychovatelek)
  • první školní den - 7.30 - 10.00 (pavilon - kabinet vychovatelek)
 4. Řádně vyplněný Zápisní lístek odevzdejte nejpozději první školní den.
 5. V zápisním lístku uveďte datum nástupu vašeho dítěte do ŠD, vyplňte odchod dítěte (S samo, D doprovod) - upozornit na zdravotní stav nebo jiný handicap dítěte !
 6. V případě navýšení počtu zájemců o ŠD nad její kapacitu, budou při přijetí upřednostňovány děti 1. až 3. ročníků obou zaměstnaných rodičů. Vedení školy si vyhrazuje právo také v průběhu školního roku, při naplnění  kapacity, vyčlenit ze ŠD dítě, jehož rodiče jsou vedeni na úřadu práce nebo na mateřské dovolené, pokud si o umístění v ŠD požádají zaměstnaní rodiče. V případě trvalého zájmu o ŠD se průběžně informujte u vychovatelky.
 7. Provoz ŠD první školní den - pouze po ukončeném vyučování, jen pro přihlášené děti (vyplněný a odevzdaný Zápisní lístek).

 

Z á k l a d n í   š k o l a   E m i l a   Z á t o p k a

Pionýrská 791, 742 21 Kopřivnice

 

Pokyny školní družiny pro školní rok 2018/2019

 

1.Školní družina je v provozu denně od 6.00 – 7.40 a 11.40 – 16.00 hod.

2.Poplatek za ŠD činí na jeden měsíc 75,- Kč ( po přidělení VS obdržíte složenku během měsíce září).
Neplaťte předem !

3.Provoz ŠD bude probíhat v 1. patře a v přízemí na pavilonu.Za příznivého počasí pak na hřišti ZŠ a u sportovní haly.

4.Odchody dětí ze ŠD

 • Při osobním vyzvednutí dítěte je nutno osobně informovat vychovatelku a to i v případě, že dítě vyzvedáváte ihned po vyučování nebo po obědě.
 • Samo dítě odchází ze školní družiny na základě doby uvedené v zápisním lístku.
 • Jiný odchod omlouvají rodiče písemně na lístečku nebo ve školním deníčku.
 • Dítě bez písemné omluvenky nebude samo puštěno domů.
 • Odchod dítěte nelze povolit na základě telefonické omluvy!
 • Dítě musí být poučeno rodiči, že nesmí odejít ze ŠD s cizí osobou, kterou nezná a při samostatném odchodu upozornit vychovatelku, že odchází.
 • Jakékoliv stálé změny v docházce zákonný zástupce sdělí písemně do  zápisního  lístku.
 • Vyzvedávání dětí a samostatné odchody ze ŠD:
  PO  do 13.00 pak od 15.00 (Aktivity mimo školu, kino)
  ÚT, ST, ČT,PÁ  doporučujeme do 13.30 pak od 15.00 (individuální program, kroužky)

5.Odhláška ze školní družiny
Odhláška ze školní družiny musí proběhnout vždy písemně ze strany zákonného zástupce a být projednána s vedoucí vychovatelkou.


Důvod k odhlášení:
- nástup zákonného zástupce na MD, ztráta zaměstnání, jiné důvody

Ukončení docházky do školní družiny je nutné oznámit vychovatelce nejpozději v den ukončení docházky.

6.Kontakty

školní družina:  605 370 590 nebo přes školu: 556 812 166

I.   oddělení – Hana Zátopková
II. oddělení -  Mgr. Lenka Bartoňová, lena.barty@seznam.cz, (vedoucí vychovatelka), 607545274
III. oddělení - Zuzana Kovaláková
III. oddělení - Radka Krompolcová

7.Informace
- webové stránky školy – Školní družina (plán činnosti, provoz, platby, aktuálně, odkaz na foto )
- nástěnka ŠD ( pavilon, na chodbě u šaten pro I. a II. třídy)
- deníček 

Všechny změny v průběhu roku (čísla rodičů, odhlášení dětí ze ŠD) sdělte ihned a osobně p.vychovatelce z důvodu přesné platební evidence ve ŠD. Jiná sdělení možné také písemně do školního deníčku.

8.Dítě potřebuje do ŠD
1 balení papírových kapesníčků
1tekuté mýdlo

oblečení na pobyt venku : tepláky, kraťasy, vhodnou obuv, v zimním období oteplovačky, čepice, rukavice, kombinéza. (dle uvážení rodiče)

 

9.Pitný režim
Pitný režim zajišťují  dětem rodiče. K případnému doplnění pitného režimu je možno v budově školy do 14.00 hodin využít školní jídelnu, dále pak pití podáváme na požádání.


Vnitřní řád ŠD

Základní škola Emila Zátopka
Pionýrská 791, 742 21  Kopřivnice

1. Provozní doba ŠD

6:00 hod. -  7:40 hod.
11:40 hod. -16:00 hod.

 

2.Naplnění oddělení

Školní družina je určena žákům prvního stupně ZŠ (tedy I. až V. třída). Jednotlivá oddělení ŠD se naplňují nejvýše do počtu 30 dětí. Vedení školy si vyhrazuje právo také v průběhu školního roku, při naplnění kapacity, vyčlenit ze ŠD dítě, jehož rodiče jsou vedeni na úřadu práce nebo na mateřské dovolené, pokud si o umístění v ŠD požádají zaměstnaní rodiče.

 

3.Užívané místnosti

Pro zájmové vzdělávání a výchovné činnosti slouží čtyř oddělení, která jsou umístěna v prostorách kmenových tříd a herně . Sportovní činnosti mohou probíhat ve sportovní hale (příležitostně), v prostorách bývalého dopravního hřiště a na sportovním hřišti školy.

 

4. Přihlašování dětí a podmínky docházky do ŠD

Rodiče vyplní zápisní lístek s uvedením doby a způsobu odchodu, omlouvají nepřítomnost dětí a písemně oznámí odchylky od docházky, času nebo způsobu uvedené v zápisním lístku. Z bezpečnostních důvodů nemohou být děti uvolňovány na základě telefonické žádosti.

Další informace o docházce
- v případě opakovaného porušování vnitřního řádu ŠD (hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči ostatním) může být žák podmínečně vyloučen nebo vyloučen z docházky
- v případě nevyzvednutí žáka rodiči bude vychovatelka rodiče kontaktovat telefonicky,
v případě selhání bude kontaktovat ředitele školy (zástupkyni ředitele školy), později Policii ČR
- pokud je třeba zajistit dozor nad žáky, kterým je z různých důvodů přerušena výuka, po dohodě s vedením školy zařídí vedoucí vychovatelka patřičný dozor
- s rodiči jsou vychovatelky průběžně v kontaktu při předávání dětí
- o prázdninách bude ŠD otevřena v případě, že se přihlásí minimálně 15 dětí. V případě zájmu o umístění dítěte v ŠD se obraťte na vychovatelky. Pokud se počet naplní, bude upřesněno, na které z kopřivnických škol bude provoz ŠD zajištěn.

 

5. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců

Žáci mají právo užívat zařízení ŠD, zúčastňovat se jejich akcí a podílet se činnostech. Žáci mají povinnost ihned nahlásit každý úraz, ke kterému došlo ve ŠD a také ihned nahlásit případnou ztrátu osobních věcí – nejsou hrazeny ztráty způsobené nedbalostí žáků (MP3, mobilní telefon, hračky…). Dále ihned hlásí jakékoliv poškození majetku. Žáci se nesmí vzdalovat bez dovolení ze ŠD a bez vědomí vychovatelky neodcházejí domů.
Zákonní zástupci žáků mají právo být informováni o chování žáka ve ŠD a o akcích ŠD. Rodiče jsou průběžně informováni o dění v ŠD prostřednictvím webových stránek, nástěnky, osobně nebo školním sešitu. Zákonní zástupci mají povinnost řádně a včas ohlásit změny v údajích (bydliště, telefon), včas uhradit poplatek za pobyt dítěte v ŠD a pokud žák neodchází sám, vyzvedávat ho ve stanovené době. Také se doporučuje seznámit s vnitřním řádem ŠD ostatní rodinné příslušníky.

 

6. Ustanovení o platbách zákonných zástupců za pobyt dítěte ve ŠD

Úplata za ŠD se provádí po přidělení VS bezhotovostně předloženou složenkou na účet školy : č. ú. školy 1767248399 / 0800 var. symbol : je předepsána číselná řada dle stanovení ekonoma školy.Částka za měsíc je 75,- Kč. Platba probíhá čtvrtletně.

V případě znevýhodněné sociální situace zákonných zástupců dítěte mohou být tito osvobozeni od placení úhrady. Osvobození uplatní na základě písemné žádosti a doložením své sociální situace ( např. tiskopisem „Nároku na dávky státní sociální podpory - sociální příplatek“ z ÚP v Novém Jičíně odbor státní sociální podpory, nebo„ROZHODNUTÍ o zvýšení dávky sociální péče – peněžitý příspěvek“ z MÚ v Kopřivnici odbor SVZ,…)

 

7. Péče o bezpečnost

Za bezpečnost dětí zodpovídají vychovatelky ŠD. Do zájmových kroužků školy si jednotliví vedoucí vyzvedávají děti ve ŠD a zase je zpátky odvádějí. Za děti v této době zodpovídají vedoucí zájmových sekcí .
Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád školy a vnitřní řád školní družiny, se kterými je seznámen. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob. Žák udržuje prostory školní družiny i školy v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením. Žáci mají povinnost ihned nahlásit každý úraz, ke kterému došlo ve ŠD a také ihned nahlásit případnou ztrátu osobních věcí – nejsou hrazeny ztráty způsobené nedbalostí žáků (MP3, mobilní telefon, hračky…) a ihned hlásí jakékoliv poškození majetku.Vzhledem k prevenci proti úrazům, šikaně, ničení majetku apod. se děti v prostorách WC a šaten zdžují pouze po nezbytně nutnou dobu.
Docházka je sledována v třídních knihách ŠD. Ranní družina pak v docházkovém listu.
Pracovníci se řídí směrnicemi školy o bezpečnosti a vnitřním řádem školy.

 

8. Plánování činnosti

Na každý školní rok je vypracován rámcový plán činností, který je schválen vedením školy. Dále je tento plán rozpracován podrobněji do jednotlivých měsíců. Tento plán činnosti ŠD slouží k osobní potřebě ředitele školy a vychovatelek ŠD. Ti si vyhrazují právo provádět v něm během školního roku případné úpravy  vzhledem k možným změnám objektivních podmínek.

 

9. Pitný režim

Pitný režim zajišťují  dětem rodiče. K případnému doplnění pitného režimu je možno v budově školy do 14.00 hodin využít školní jídelnu, dále pak pití podáváme na požádání.

 

 

10. Spolupráce s rodinou a školou

Rodiče jsou seznámeni s rámcovým plánem na příslušný školní rok prostřednictvím webových stránek a nástěnky. Jsou upozorněni na aktivity, které mají stálou dobu trvání a na základě vzájemné dohody respektují tuto dobu pro tématické činnosti a neruší je odchody dětí. Během roku rodiče oslovujeme a nabízíme spolupráci při některých aktivitách.

 

Vnitřní řád ŠD nabývá účinnosti od 1. 9. 2018, tím ruší platnost Vnitřního řádu ŠD 
ze dne 1. 9. 2017.

 

V Kopřivnici dne 29. 8. 2018


 

Administrace webu  ||  Created by: Tvorime-Weby.cz © COPYRIGHT 2014