Základní škola Emila Zátopka, Kopřivnice

Školní psycholog

Mgr. Markéta Chlopčíková


Vážení rodiče, milí žáci,

stejně, jako v předchozích letech, i letos máte možnost využít služeb školního psychologa. Školní psycholog  zjednodušeně řečeno napomáhá tomu, aby se děti ve škole cítily dobře a měly chuť se učit.  Školní psycholog působí jako mediátor vztahů - primárně pracuje s dětmi s cílem usnadnit jim jejich cestu školním životem, ale stejně tak je k dispozici i rodičům a pedagogům, bez jejichž spolupráce se mnohdy nelze obejít. Tato spolupráce umožňuje  vnímat každý problém v souvislostech, snáze mu tak porozumět,  pružně reagovat na potřeby dětí a rychle a efektivně danou potíž řešit. 
Mým hlavním cílem je poskytnout Vám nejen odbornou psychologickou péči, ale především nabídnout pomocnou ruku po stránce "lidské." V životě se mohou objevit situace, kdy si zkrátka potřebujeme jenom popovídat s někým neutrálním, kdo naši starost vidí i z jiného úhlu pohledu a nabídne řešení, která nás doposud nenapadla nebo jsme je mohli přehlédnout. Nabízím Vám a dětem možnost sdílet své starosti a trápení ve chvíli, kdy se třeba všechno nedaří tak, jak má. Ze srdce Vám přeji, aby těchto situací bylo co nejméně. A pokud by přece jen něco "zaskřípalo" nebo nevycházelo, prosím, neváhejte se na mne obrátit.

Budu se těšit na další společná setkávání. Smile

Vaše školní psycholožka


 

Informace o činnosti školního psychologa: Činnost školního psychologa je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní psycholog poskytuje komplexní služby žákům, jejich rodičům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Vykonává činnosti poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační. Při práci se psycholog řídí etickými normami své profese a je nezávislým odborníkem.

Obsah konzultací je důvěrný, bez Vašeho souhlasu nebudou žádné informace poskytovány nikomu dalšímu. Výjimku tvoří situace či případy, které podléhají oznamovací povinnosti školního psychologa.

Kromě individuální péče o žáky (konzultace, diagnostika, poradenství) a konzultací s rodiči se školní psycholog věnuje také následujícím činnostem:

 • spolupracuje s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • poskytuje poradenské konzultace a metodickou spolupráci pedagogům
 • vytváří podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte
 • poskytuje úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které jej samo vyhledá
 • poskytuje krizovou intervenci dítěti, které se ocitlo v psychicky mimořádné situaci
 • provádí opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole (práce s třídními kolektivy např. zjišťování sociálního klimatu ve třídě, mapování vztahů mezi dětmi, posilování pozitivní atmosféry v jednotlivých třídách, podpora vzniku a rozvoje přátelských vazeb mezi dětmi, rozvoj dovedností ve vzájemné komunikaci a spolupráci, podpora empatického cítění, schopnost asertivního prosazování, respekt k sobě i potřebám druhých, vzájemná tolerance... )
 • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt rizikových jevů apod.)
 • spolupracuje při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu
 • spolupracuje v obl. prevence sociálně patolog. jevů s metodikem prevence, s výchovným poradcem, školním speciálním pedagogem

Tyto aktivity školního psychologa jsou podmíněny tzv. informovaným souhlasem, který rodiče podepisují při nástupu dítěte do školy. Pro individuální, systematickou, dlouhodobou práci je nezbytný individuální informovaný souhlas, v rámci kterého si psycholog s dítětem a zákonným zástupcem vymezuje obsah a formu spolupráce a rovněž společné cíle.


Kontakt

Tel. 556 812 166, 735 749 564

Email: chlopcikovam@zsemzat.cz

Osobně: pracovna v prvním poschodí vpravo, dveře číslo 24.

Kdy se na mě můžete obrátit: Z důvodů aktivit ve třídách i pracovních aktivit mimo budovu školy prosím rodiče o domluvení konzultace předem telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Konzultaci je možné si po předchozí domluvě sjednat i mimo uvedené hodiny.

Pondělí:            7:30 – 14:30

Úterý:               7:30 – 14:30    odpolední konzultační hodiny do 16:00, vždy po předchozí domluvě

Pátky (liché)      7:30 - 14:30


Nabídka služeb školníh psychologa pro rodiče a zákonné zástupce žáků:

 • Vaše dítě má problémy s učením, zhoršilo se výrazně v prospěchu
 • potřebujete poradit s domácím přípravou a pomoci nalézt optimální učební styl dítěte
 • potřebujete znát aktuální stav Vašeho dítěte, jeho osobnostní charakterisktiky, školní výsledky,  jeho schopnosti
 • Vaše dítě se necítí v kolektivu třídy dobře, cítí se osamocené, máte podezření, že je mu ve třídě ubližováno
 • Vaše dítě má časté konflikty s učiteli nebo se spolužáky
 • Vaše dítě změnilo v poslední době své chování a nevíte, co to znamená
 • máte podezření, že se Vaše dítě něčím trápí
 • u Vašeho dítěte se objevují rizikové formy chování (záškoláctví, lhaní, krádeže, apod.)
 • maté pocit, že se vztah mezi Vámi a Vaším dítětem výrazně změnil k horšímu
 • rodinné konflikty, řešení sourozeneckých vztahů
 • potíže při výchově dětí
 • jiné zátěžové situace
 • potřebujete poradit s výběrem dalšího vzdělávání dítěte
 • potřebujete zprostředkovat kontakt na jiné odborníky (PPP, SPC, SVP, dětský klinický psycholog, psychoterapuet, dětský psychiatr...)

Nabídka služeb školního psychologa pro žáky:

Určitě se na mě neváhej obrátit, pokud:

 • ti nejde učení a máš potíže při učení
 • nestíháš se učit a máš z toho nepříjemný pocit
 • si nevíš rady s domácí přípravou na vyučování a potřebuješ poradit, jak se učit
 • tě trápí něco, co se děje ve třídě mezi tebou a spolužáky, necítíš se mezi spolužáky dobře
 • máš problémy s chováním a dodržováním školního řádu
 • si nevíš rady s trémou a strachem ze zkoušení nebo se něčeho bojíš a chceš si o tom popovídat, ale nevíš s kým
 • tě trápí nějaký problém doma, s kamarády, s učiteli nebo s někým jiným a potřebuješ si o něm promluvit
 • nevíš, jakou střední školu si zvolit
 • si potřebuješ jenom o něčem popovídat nebo si něco ujasnit

Jak mě můžeš kontaktovat:

osobně - moje pracovna se nachází v hlavní budově  v 1. patře, vpravo (dveře č.24).

mailem: chlopcikovam@zsemzat.cz

Kdy a jak se můžu na školního psychologa obrátit? Ve škole se na mě můžeš obrátit vždy v ty dny, které jsou uvedeny tady na webu a ve škole na nástěnce.  Pokud nebudu ve své pracovně, pohybuji se pravděpodobně někde po škole.  Když bych byla mimo školu, poznáš to podle cedulky na dveřích. Stačí přijít a zaklepat. Pokud jsi na 1. stupni - ve vedlejší budově, můžeš přijít po vyučování nebo poprosit paní učitelku nebo vychovatelku, aby Tě za mnou dovedly. Moc dobře si uvědomuji, jak je těžké přijít za někým cizím ve škole a povídat mu o svých trápeních a starostech. Může se Ti to zdát hloupé, trapné a můžeš se třeba i stydět. Většinou se však společně daří tyto obavy rychle rozptýlit. Někdy se zkrátka mohou objevit situace, kdy si potřebujeme jenom popovídat s někým neutrálním, kdo naši starost vidí i z jiného úhlu pohledu. Navíc, jak se říká, sdílená starost – poloviční starost. Neboj se tedy přijít, a pokud se stydíš či máš velké obavy, popros třeba svého blízkého kamaráda, aby tě doprovodil. Ať už se děje cokoli, co Tě trápí, můžeš se pokusit to řešit s nějakým/nějakou fajn učitelem/učitelkou, svěřit se výchovnému poradci, metodičce prevence, promluvit s rodiči nebo požádat o podporu někoho z příbuzných či blízkých lidí. Stejně tak se můžeš obrátit i na mě.

Řekne psycholog někomu, o čem jsme spolu mluvili? Protože jsem psycholog, jsem vázána mlčenlivostí. To znamená, že veškeré informace, které mi svěříš, musí zůstat za zdmi mé pracovny. Nemohu nikomu (učitelům, spolužáků, kamarádům, panu řediteli) vykládat, o čem jsme se spolu bavili, pokud si to nebudeš výslovně přát. Pokud se rozhodneš mě navštívit pouze jednou, nemusím o tvé návštěvě říkat ani rodičům. Pokud bys však chtěl za mnou přijít víckrát, alespoň jeden z rodičů o našich setkáních musí vědět. Je to z toho důvodu, že Ti ještě nebylo 18 a rodiče jsou za Tebe zodpovědní. Pokud mi však svěříš něco, o čem nebudeš chtít, abych s rodiči mluvila, musím to respektovat. Jsou zde i situace, které si nemohu nechat jen pro sebe – pokud by Ti hrozilo nějaké nebezpečí nebo pokud by Ti někdo ubližoval doma (tělesně i duševně) či ve škole (šikana). Uvědomuji si, že pokud se Ti něco takového děje, je moc těžké o tom mluvit. Sami ale právě takové situace nevyřešíme, protože je nutná pomoc ještě dalších lidí, kteří mohou rychle zasáhnout. Vždycky se můžeš bránit.

Co můžu od školního psychologa čekat? Nabízím Ti hlavně bezpečné prostředí, kde se můžeš někomu nezávislému svěřit, sdílet své trápení a kde pokud budeš chtít, můžeme společně hledat řešení. Vždy se Tě budu snažit vyslechnout a to, co mi povíš, nijak neposuzovat ani nehodnotit. Ani tvé pocity ani tvůj problém nebudu zlehčovat. Nebudu na Tebe nijak tlačit, přesvědčovat Tě, něco Ti vyčítat, kritizovat Tě ani Ti nebudu dávat zaručené „dobré rady.“ Každý problém má své řešení, nemusíš na něj zůstávat sám/sama.

 

 


 

Administrace webu  ||  Created by: Tvorime-Weby.cz © COPYRIGHT 2014