Aktuality

Důležité oznámení ŠJ
03. 11. 2020

Důležité oznámení ŠJ

Vážení rodiče, 

oznamujeme, že od 4. 11. 2020 končí do odvolání (minimálně 10 dní) výdej obědů na naší škole z důvodu karantény pracovníků školní vývařovny 17. listopadu. Obědy budou automaticky odhlášeny. Sledujte prosím stránky školy pro případ obnovení výdeje. Děkujeme za pochopení.

Obědy v době distanční výuky
30. 10. 2020

Obědy v době distanční výuky

Žáci mají možnost se stravovat ve školní jídelně i v měsíci listopadu. Strava je však všem automaticky odhlášena. V případě zájmu je nutno obědy znovu navolit. Budou se vydávat na naší škole vchodem od hřiště od 11:00 do 12:30 hodin.

Distanční výuka
18. 10. 2020

Distanční výuka

Vážení rodiče,

upřesňujeme zásady distanční výuky na naší škole, které vycházejí z Metodického doporučení MŠMT pro vzdělávání distančním způsobem:

Vzdělávání distančním způsobem může probíhat formou on-line či off-line výuky. 

Pojmem on-line výuka je obecně označován způsob vzdělávání na dálku, který probíhá zpravidla prostřednictvím internetu. Rozlišujeme synchronní a asynchronní on-line výuku.

1.      Při synchronní výuce je učitel propojen s dětmi zpravidla prostřednictvím nějaké komunikační platformy ve stejném čase, skupina pracuje na stejném/podobném úkolu. Častou formou této výuky je např. realizace on-line hodin pomocí videokonferencí dle předem stanoveného rozvrhu. Není vhodné plánovat on-line výuku tak, aby synchronní aktivity kopírovaly běžný školní rozvrh hodin a žáci museli mnoho hodin denně sledovat on-line přenosy. 

2.      Při asynchronní výuce žáci pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na zadaných úkolech a společně se v on-line prostoru nepotkávají. Účastníci na zadaných úkolech pracují dle svých časových možností a domluveným způsobem ve stanoveném termínu vypracované zadání odevzdávají. Zadávání může probíhat každý den, ale také např. na týden dopředu. Asynchronní on-line výuka umožňuje velkou míru individualizace, je vhodná tam, kde není možné zabezpečit všem účastníkům stejné podmínky.

3.      Obě formy on-line výuky, synchronní i asynchronní, mají své klady i zápory. Nejlepšího efektu je dosahováno tam, kde jsou obě formy vhodně kombinovány.

Žáci jsou od středy 14. 10. 2020 na naší škole vzděláváni distančně prostřednictvím Google Classroom, případně Google Meet. Podle školského zákona jsou povinni účastnit se distanční výuky a zákonný zástupce je povinen nepřítomnost žáků omlouvat do tří dnů.

 Principy důležité pro distanční výuku:

·      Je důležité podporovat děti v co nejsamostatnějším plnění úkolů a úkoly neplnit za ně.

·      Dětem můžete pomoci tím, že se ujistíte, že rozumí, nebo, že jim doporučíte, aby požádali učitele (spolužáka,…) o pomoc, pokud je to třeba.

·      V případě, že má dítě technické, nebo zdravotní komplikace, informujte třídního učitele a domluvte se na nastavení individuálního režimu.

 Vážení rodiče, děkujeme za podporu a pomoc dětem, zvláště těm mladším. Máme důvěru, že nesnadnou epidemiologickou situaci a s ní spojenou distanční výuku společně zvládneme.

Informace k uzavření školy od 14. 10.
13. 10. 2020

Informace k uzavření školy od 14. 10.

Z rozhodnutí vlády bude škola od 14. do 30. října uzavřena.

Z tohoto důvodu škola plynule přejde na distanční výuku, která se týká žáků 1. i 2. stupně. Učivo bude starším žákům (3. - 9. ročník) zasíláno na nové školní emaily ve tvaru "jmeno.prijmeni@zsemzat.cz". Ostatní informace budou rodičům a zákonným zástupcům nadále zasílány přes bakaláře. Rodiče dětí 1. a 2. třídy budou kontaktovat třídní učitelé.

Školní družina bude v těchto dnech také uzavřena.

Strava je všem žákům automaticky odhlášena. V případě zájmu je nutno obědy znovu navolit. Obědy se budou vydávat na naší škole vchodem od hřiště od 11:00 do 12:30 hodin.

Organizace výuky 12. -  23. 10.
09. 10. 2020

Organizace výuky 12. - 23. 10.

 

Na základě nových krizových opatření vlády bude výuka v ZŠ E. Zátopka organizovaná takto:

1.     Žáci 1. – 5. ročníků se budou vzdělávat beze změn prezenční výukou, činnost školní  družiny bez omezení

2.    První týden – 12. – 16. 10. 2020

        - prezenční výuka (ve škole) podle platného rozvrhu třídy 6.C, 7.C, 8.BC, 9.BC

        - distanční výuka (doma) třídy 6.AB, 7.AB, 8.A, 9.A

3.    Druhý týden – 19. – 23. 10. 2020 proběhne v opačném pořadí, tedy:

        - prezenční výuka (ve škole) podle platného rozvrhu třídy 6.AB, 7.AB, 8.A, 9.A

        - distanční výuka (doma) třídy 6.C, 7.C, 8.BC, 9.BC

Následovat budou týdenní podzimní prázdniny od pondělí 26. 10. do pátku 30. 10. 2020.

POZOR – vedení školy doporučuje z organizačních důvodů žákům na distanční výuce, aby si odhlásili obědy.

 

 

                                      

                                     

Opatření KHS
05. 10. 2020

Opatření KHS

Plošná mimořádná opatření v oblasti školství, která postupně vyhlašují místně příslušné KHS s účinností od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020, budou mít následující dopady:

1. stupeň ZŠ – hudební výchova bez zpěvu
2. stupeň ZŠ – hudební výchova bez zpěvu a místo tělesné výchovy jakékoliv nesportovní aktivity venku/uvnitř

Zrušení pěveckého sboru a všech sportovních kroužků v odpoledních hodinách.

POZOR! Změny v režimu používání roušek na ZŠ
20. 09. 2020

POZOR! Změny v režimu používání roušek na ZŠ

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky (Č. j.: MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN) se s účinností ode dne 18. září 2020 od 0:00 hod. nařizuje:

Používání roušek nebo jiné funkční ochrany dýchacích cest (ochranný štít na obličej) ve všech vnitřních prostorách škol a školských zařízení – ve třídách, při vyučování na 2.stupni základních škol, středních škol a vysokých škol.

Výjimky:

  • žáci a pedagogičtí pracovníci 1. stupně základních škol mimo společné prostory škol (např. je povinnost nosit roušku na chodbách, toaletách, v šatnách nebo jídelnách, naopak není povinnost nosit roušku v učebnách nebo tělocvičnách)

  • ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje)

  • doba samotného stravování ve školní jídelně a svačení ve třídě o velké přestávce

Žáci vstupují do školy v roušce, s sebou mají náhradní roušku a sáček na její uložení.

Děkujeme všem za respektování tohoto nařízení.

Mimořádné sdělení pro rodiče a žáky
11. 09. 2020

Mimořádné sdělení pro rodiče a žáky

Vzhledem k tomu, že se u jednoho žáka ve třídě 1.A  objevil případ nákazy koronavirem, byla nařízena žákům a vyučujícím karanténa. Stejné opatření platí pro oddělení družiny, již žák navštěvoval.

Mimořádné opatření
09. 09. 2020

Mimořádné opatření

Od čtvrtku 10. 9. bude povinné nosit roušku ve vnitřních prostorách budov v celé České republice. Prosíme všechny žáky a zaměstnance o ochranu úst a nosu i v naší škole. 

Zahájení školního roku 2020/2021
29. 08. 2020

Zahájení školního roku 2020/2021

V úterý 1. září 2020 se opět sejdeme po prázdninách. Provoz škol se bude řídit manuálem MŠMT ČR, doporučeními ČŠI i tzv. "semaforem" a s ním souvisejícími opatřeními. Více naleznete  ZDE.

Žáci nedokládají čestné prohlášení, v prostorách školy nenosí roušky, ale bude nutné dodržovat zvýšená hygienická opatření. V případě karantény, či červeného stupně se na 14 dní bude učit distančně.

Harmonogram slavnostního zahájení školního roku v úterý 1. září 2020:

  • 8:00 hodin: zahájení školního roku ve 2. až 9. ročníku  v kmenových třídách. RODIČŮM TĚCHTO ŽÁKŮ JE PO DOBU MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ VSTUP DO HLAVNÍ BUDOVY ZAKÁZÁN!
  • 8:15 hodin: 1. ročník - slavnostní zahájení školního roku ve sportovní hale ZŠ E. Zátopka (vchod od parkoviště na ul. Sportovní). Po skončení zahájení ve sportovní hale odejdou rodiče s dětmi v doprovodu učitelek 1. tříd do svých učeben.  V průběhu dopoledne bude možná konzultace s vychovatelkami školní družiny a s vedoucím školní výdejny.

DOPORUČUJEME RODIČŮM DOPROVÁZEJÍCÍ ŽÁKY 1. TŘÍD POUŽÍT OCHRANNOU ROUŠKU.

Organizace prvního školního týdne: (mimo 1. ročník)

  • Úterý 1. září 2020 - 2 vyučovací hodiny (do 9:40 hodin).  Obědy se budou první školní den vydávat od 10:00 do 12:00 hodin.
  • Středa 2. září 2020 – organizace školního roku 2020/2021, seznámení žáků se školním řádem, poučení o bezpečnosti, prevenci a hlášení úrazů, odevzdání učebnic.
  • Čtvrtek 3. září 2020 – rozdání učebnic, sešitů, pracovních sešitů, nabídka aktivit DDM, KDK, třídnické práce.
  • Pátek 4. září 2020 – seznámení s krizovým plánem při šetření šikany a kyberšikany, třídnické práce.

2. – 4. září 2020                1. stupeň 3 vyučovací hodiny (konec vyučování v 10:45)

                                             2. stupeň 4 vyučovací hodiny (konec vyučování v 11:40)

Obědy se budou  vydávat od 11:00 do 13:00 hodin.

Od pondělí 7. září 2020 začne pravidelné vyučování včetně odpoledního vyučování.