Pravidla online výuky


Pravidla on-line distanční výuky

1.       Žáci jsou povinni si před začátkem on-line hodiny nachystat potřebné pomůcky na výuku daného předmětu (učebnice, sešity, pracovní sešity, psací potřeby atd.).

2.       Připojují se alespoň 2-3 min. před plánovanou hodinou.

3.       Jsou připraveni na výuku tak, aby po dohodě s učitelem mohli sdílet kameru.

4.       V úvodu hodiny je vhodné se navzájem pozdravit a ujistit, že se slyšíme. Mikrofon nadále žáci používají dle požadavků vyučujícího.

5.       Na začátku hodiny je provedena prezence žáků (nepřítomnost musí být omluvena zákonným zástupcem vyučujícímu nebo třídnímu učiteli).

6.       Žáci se připojují z místa, kde nebudou vyrušováni. Minimalizují ruchy v okolí.

7.       Komunikace v chatu může být pouze v souvislosti s výukou a její organizací.

8.       Je zakázáno nahrávat průběh on-line výuky, žáci nepořizují žádné digitální záznamy (video, audio).

9.       Nevhodné chování žáků během distančního vzdělávání bude hodnoceno kázeňsky.