Školní poradenské pracoviště


Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Tým ŠPP je tvořen výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním psychologem a školním speciálním pedagogem. Všichni členové poradenského týmu vycházejí při své práci ze znalosti prostředí a atmosféry školy a úzce spolupracují s vedením školy, s ostatními pedagogy a dalšími školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC).

Výchovný poradce: Mgr. Vendula Komárková

Školní metodik prevence: Mgr. Naděžda Vištejnová

Školní psycholog: Mgr. Petr Bilský

Školní speciální pedagog: Mgr. Pavla Honusová