Výchovný poradce


Mgr. Vendula Komárková

konzultační hodiny:
každou středu od 10:00 - 11:45, případně po telefonické domluvě

Způsoby podání přihlášek

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první. Elektronickou přihlášku bude možné podat od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024

V letošním školním roce tedy základní škola neposkytuje žákům přihlášky, jako tomu bylo v minulých letech. Prospěch ze ZŠ je možné doložit pomocí ofoceného vysvědčení. Nicméně vzhledem k tomu, že tento systém funguje letos nově a je jasné, že ne všichni žáci budou schopni loňská vysvědčení dohledat, může jim naše škola vytisknout výpis známek, který pak mohou k přihlášce přiložit.

Elektronická přihláška

Pokud máte elektronickou identitu, můžete podat přihlášku zcela jednoduše online. Přihlásíte se do systému, ten je napojen na registr obyvatel, díky kterému uvidíte seznam svých dětí, ze kterých vyberete to, které chcete přihlásit. Nevyplňujete už žádné osobní údaje.

Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Uvidíte přehledné informace o každé škole – přehled oborů vzdělání, počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.

Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje pro příslušný obor vzdělání doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny. Potvrdíte odeslání, přijde Vám e-mail s potvrzením a to je vše.

Výhody a nevýhody:

- Můžete se vrátit k rozpracované přihlášce (po odeslání přihlášky na vámi vybrané SŠ už to nejde).

- Přílohy se přikládají v kopiích, stačí si ponechat pro potřeby ověření u sebe 1 originál každé přílohy.

- Pozvánka ke zkouškám přijde elektronicky do systému, kde jste vyplňovali přihlášky.

- Po vyhodnocení uvidíte výsledky svého dítěte u testů jednotné přijímací zkoušky.

- Ušetříte čas a peníze za podání přihlášky, popř. dalších dokumentů poštou a přebírání poštou doručených dokumentů v průběhu přijímacího řízení.

Výpis ze systému

Vše vyplníte online, ale bez přihlášení pomocí elektronické identity, proto se Vám nebudou předvyplňovat údaje z registru obyvatel a musíte všechny vyplnit. Nahrajete přílohy přihlášky. Ze systému vytisknete výpis přihlášky, podepíšete ho a doručíte na Vámi vybrané školy (doporučeně poštou, osobně, datovou schránkou).

Vstoupíte do systému bez přihlášení a vyplníte potřebné osobní údaje o sobě i svém dítěti. Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Jsou zde uvedeny přehledné informace o každé škole, například počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek v minulých letech. Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny. Potvrdíte odeslání a následně obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích e-mail s výpisem přihlášky k vytištění. Získaný výpis vytisknete (tolikrát, na kolik škol se hlásíte), podepíšete jej a doručíte v listinné podobě do každé vybrané školy (bez příloh).

Výhody a nevýhody:

- Jednoduchý výběr ze všech škol, stačí vybrat školu (včetně oboru, zaměření a formy vzdělávání) a potřebné informace nemusíte hledat jinde.

- U každé školy/oboru vzdělání uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.

- Stačí jedna kopie od každé přílohy.

- Musíte doručit listinnou přihlášku do každé školy.

- Pozvánka ke zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem.

- Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky svého dítěte u jednotné přijímací zkoušky.

Tiskopis se všemi přílohami

Vyplníte klasickou listinnou přihlášku (v letošním školním roce bude mít novou podobu oproti předchozím rokům) a doručíte ji do každé zvolené školy. Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola/obor požaduje. Každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí. Na školy je doručíte doporučeně poštou, osobně nebo pomocí datové schránky.

Výhody a nevýhody:

- Nepotřebujete počítač ani mobilní telefon.

- Ke každé přihlášce musíte přiložit listinné kopie všech příloh.

- Musíte doručit listinnou přihlášku se všemi přílohami do každé školy.

- Musíte si dohledat přesný název a adresu každé střední školy, kód oboru a jeho přesný název i se zaměřením.

- Pozvánka ke zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem.

- Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky svého dítěte u jednotné přijímací zkoušky.

 

Důležité změny:

- Potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky. Formulář by měl být ke stažení v systému, kde budete přihlášky vyplňovat.

- Určení priority jednotlivých škol.

- Přihláška a další formuláře budou po vydání ministerstvem ke stažení (předpoklad od cca 10. ledna 2024).

 

Přihláška do 1. kola

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory). Je na Vás, zda podáte přihlášku do jednoho, dvou nebo všech tří oborů. V přihlášce závazně zvolíte pořadí oborů vzdělání v jednotlivých školách podle Vaší priority. Co to znamená? Své vybrané školy a jejich obory vzdělání seřadíte do pořadí podle toho, kam chcete nejvíce. Pokud se uchazeč umístí „nad čarou“ ve více školách, bude systémem přiřazen na první z nich. Nejvíce chci do školy č. 1, pokud se nedostanu do školy č. 1, pak chci do školy č. 2, pokud se nedostanu ani do té, pak chci do školy č. 3.

Priorita (pořadí) oborů vzdělání v přihlášce nemá vliv na pořadí uchazečů ve výsledkové listině školy. Priorita má vliv na výběr školy/oboru vzdělání až v případě, kdy se uchazeč umístí „nad čarou“ ve více než jedné výsledkové listině. Toto pořadí je důležité pro určení, na jakou školu/obor budete přijati. Pokud budete „nad čarou“ ve více oborech, automaticky budete přijati do toho z nich, který jste označili jako první. Do zbývajících oborů nebudete přijati. Pokud se do svého prvního oboru nedostanete, ale do druhého ano, budete přijati do druhého a nepřijati do třetího. Pokud se žák v 1. kole přijímacího řízení hlásil do oborů končících výučním listem a nebyl přijat na žádnou školu, nemůže si v 2. kole přijímacího řízení podat přihlášku na maturitní obor.

Odvolání

V minulých letech se podávalo odvolání, když byl uchazeč „pod čarou“ a doufal, že se do oboru nezapíše (neodevzdá zápisový lístek) dostatečný počet uchazečů, aby byl posunut v pořadí „nad čáru“. Nově již toto neplatí, protože všechna místa budou díky priroritizaci zaplněna systémem při rozřazování úspěšných uchazečů. 

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat do oboru/střední školy, kam nechce nebo nemůže nastoupit, měl by se vzdát přijetí. Tímto krokem se zcela zříká přijetí v 1. kole přijímacího řízení a až potom může podat přihlášku do 2. či dalších kol (tzn. nedostane místo v méně prioritním oboru v 1. kole). Tímto krokem se pouze uvolní místo v daném oboru, ale neposouvá se pořadí uchazečů. Uvolněné místo smí škola obsadit až v dalším kole.

Pokud je uchazeč na jednu školu do příslušného oboru přijat a chce nastoupit raději na školu, kterou uvedl na 2. místě, jediná možnost je vzdát se přijetí, pak podat přihlášku ve 2. nebo dalším kole. Nemá ale jistotu, že na Vaší „druhé“ škole bude ve 2. kole vypisováno přijímací řízení a že na ni bude přijat.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024

MŠMT stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou řádných termínech. 

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: pátek 12. dubna 2024

2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: úterý 16. dubna 2024

2. termín: středa 17. dubna 2024

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: pondělí 29. dubna 2024

2. termín: úterý 30. dubna 2024

 

Kde se budou konat zkoušky

Školní části přijímacích zkoušek se konají v jednotlivých středních školách, které je vypisují. Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se bude konat výhradně na některých ze škol, na které se přihlásíte. Školy pro konání JPZ budou určeny systémem a uchazeč se o nich dozví z pozvánek, které rozešlou ředitelé škol. Náhradní termín JPZ se bude konat ve škole, kde se měl konat termín řádný.

 

Podání omluvy

Pakliže se uchazeči nemohou v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), mohou se omluvit řediteli střední školy, kde měli konat JPZ. Pokud ředitel školy omluvu uzná, uchazeči mohou konat zkoušku v náhradním termínu.

 

Jednotné testy

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky. Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů.

Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si však mohou minimální hranici stanovit samy v rámci kritérií pro přijetí.

 

Hodnocení zkoušky

Pokud se jednotná přijímací zkouška v daném oboru vzdělání koná, je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání školy mohou zohlednit i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů, umístění na různých soutěžích a olympiádách apod.

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Škola do výsledku přijímacího řízení zohledňuje vždy pouze lepší výsledek testu z příslušného předmětu.

 

Vyhlášení výsledků

CERMAT zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce ve středu 15. května 2024. Pokud uchazeč využil podání elektronicky, získá informace o přijetí společně s řediteli.

 

Důležité odkazy

1. Všechny informace a místo, kde podat elektronickou přihlášku: https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

2. Specifikace požadavků k JPZ: https://prijimacky.cermat.cz/menu/specifikace-pozadavku-k-jpz

3. Testová zadání k procvičování: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

4. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami: https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni

5. Cizinci podle Lex Ukrajina: https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/Pravni-predpisy/Lex_Ukrajina/Lex_Ukrajina_67_2022_30-6-2022.pdf

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/Pravni-predpisy/Lex_Ukrajina/OOP_Lex_Ukrajina_27-10-2022.pdf