Výchovný poradce


Mgr. Vendula Komárková

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2023

Obory s talentovou zkouškou:

Ředitelé středních škol musí zveřejnit kritéria přijetí do 31. října na webu školy. Stanoví minimálně 2 termíny talentové zkoušky a to v pracovních dnech v těchto termínech:

-        2. ledna – 15. ledna pro obory vzdělávání s talentovou zkouškou

-        2. ledna – 15. února pro sportovní gymnázia

-        15. ledna – 31. ledna pro konzervatoře

Uchazeč si může podat až 2 přihlášky, které mu vydá výchovný poradce naší školy. Pokud to zvolený obor vyžaduje, je nutné potvrzení pediatra o způsobilosti studovat právě tento obor (je-li toto potvrzení nutné zjistíte na webu SŠ nebo v Atlasech školství). Termín odevzdání přihlášek na příslušné střední školy je 30. listopadu 2022 (středa).

Pokud si žák podá přihlášky na obory s talentovou zkouškou, může si i přesto podat přihlášky na obory bez talentovek (do 1. března) a to bez ohledu na to, zda je na obor s talentovou zkouškou přijatý.

U gymnázií se sportovní přípravou se hodnocení jednotné přijímací zkoušky na celkovém hodnocení podílí minimálně 40 %. Škola do výsledků přijímacího řízení zohledňuje vždy ten lepší výsledek daného předmětu.

Výsledky talentové zkoušky se uchazeč dozví:

-        do 20. ledna pro obory vzdělávání s talentovou zkouškou

-        do 20. února pro sportovní gymnázia

Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí zveřejní ředitel na webu střední školy.

Bude-li uchazeč přijat, uplatní zápisový lístek a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí. Pokud to neudělá, po uplynutí 10 pracovních dní ztrácí možnost na této škole studovat. V případě přijetí na školu bez talentové zkoušky má možnost vyžádat si zápisový lístek zpět a uplatnit jej na škole, na kterou byl přijatý při „běžné přijímací zkoušce“. Zápisový lístek žák obdrží do 30. listopadu 2022 od výchovného poradce naší školy.

Nebude-li uchazeč přijatý, přijde mu rozhodnutí o nepřijetí poštou a má možnost do 3 pracovních dnů podat odvolání. To se posílá řediteli SŠ, na kterou žák nebyl přijat.

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2023

Obory bez talentové zkoušky:

Ředitelé středních škol musí zveřejnit kritéria přijetí do 31. ledna na webu školy. Uchazeč si může podat 2 přihlášky, které mu vydá výchovný poradce naší školy. Pokud to zvolený obor vyžaduje, je nutné potvrzení pediatra o způsobilosti studovat právě tento obor (je-li toto potvrzení nutné zjistíte na webu SŠ nebo v Atlasech školství). Termín odevzdání přihlášek na příslušné střední školy je 1. března 2023 (středa).

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Bude se konat ve dvou termínech:

-        13. dubna 2023 (čtvrtek)

-        14. dubna 2023 (pátek)

-        17. dubna 2023 (pondělí) – 1. termín pro víceletá gymnázia

-        18. dubna 2023 (úterý) – 2. termín pro víceletá gymnázia

13. dubna bude uchazeč skládat přijímací zkoušku na škole, kterou měl v přihlášce uvedenou na 1. místě a 14. dubna bude uchazeč skládat přijímací zkoušku na škole, kterou měl v přihlášce uvedenou na 2. místě. Z hlediska preference je jedno, která škola je na prvním a která na druhém místě.

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení podílí minimálně 60 %. Škola do výsledků přijímacího řízení zohledňuje vždy ten lepší výsledek daného předmětu. Maximální možný počet bodů, který mohou uchazeči získat, je 50 bodů z českého jazyka a 50 bodů z matematiky.

Ředitel SŠ může rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky. To se týká jazykového gymnázia, oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, střední školy vojenské nebo policejní atd. Zda škola pořádá školní přijímací zkoušku a jak bude vypadat se dozvíte na webu školy do 31. ledna 2023.

Pokud se žák nedostaví k přijímací zkoušce a písemně se do 3 dnů omluví řediteli střední školy, může konat zkoušku v náhradním termínu. Ten je stanovený na 10. a 11. května 2023.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí na zvolený obor se uchazeči dozví na webu příslušné střední školy. Žáci, kteří se hlásí do oborů, na které se nekoná jednotná ani školní přijímací zkouška, se rozhodnutí o ne/přijetí dozví od 22. do 30. dubna. Ředitelé škol u maturitních oborů zveřejní do 2 pracovní dnů od zpřístupnění výsledku jednotné zkoušky CERMATem (28. dubna) pořadí ne/přijatých uchazečů. Žáci hlásící se do maturitních oborů se tedy dozví výsledky nejdříve 1. května.

-        žák je přijatý na oba zvolené obory: jeden z oborů vybere a do 10 pracovních dní uplatní zápisový lístek. Pokud toto neudělá, po uplynutí této doby zaniká jeho nárok na místo v příslušné střední škole.

-        žák je přijat na jeden obor:

o   pokud je to obor, který by studoval raději než druhý zvolený, do 10 dní uplatní zápisový lístek.

o   pokud žák na obor, který preferuje, není přijatý, ale vzali ho na druhý obor, uplatní tam zápisový lístek. Dopis o nepřijetí z preferovaného oboru přijde poštou a žák může do 3 pracovních dnů podat odvolání. Pokud bude na základě odvolání na daný obor přijatý, může si zápisový lístek z původní školy vyžádat zpět a uplatnit jej ve škole, kde žáka vzali na základě odvolání.

-        žák není přijatý na žádnou střední školu: pokud chce podat odvolání, počká, až přijdou dopisy s rozhodnutím o nepřijetí a do 3 pracovních dnů odvolání odešle řediteli příslušné střední školy. Zároveň hledá školy, které budou vyhlašovat 2. kolo přijímacího řízení (pro případ, že by odvolání nevyšlo).

Zápisový lístek

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu studovat na střední škole, na kterou byl uchazeč přijat. Každý žák dostane 1 zápisový lístek a může jej uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání. Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v konzervatoři nebo v oboru vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky. Zápisový lístek uchazeč obdrží od výchovného poradce nejpozději do 30. listopadu 2022 (u oborů s talentovou zkouškou) nebo do 15. března 2023. Při poškození nebo ztrátě zápisového lístku kontaktujte výchovného poradce a ten objasní další postup.

2. kolo přijímacího řízení

Školy, které v prvním kole přijímacího řízení neobsadí předpokládanou kapacitu, mohou vyhlásit další kola přijímacího řízení. Toto oznámí na webu školy a také krajskému úřadu, který seznam těchto škol a oborů vyvěsí taktéž na svých webových stránkách. V 2. kole přijímacího řízení si uchazeč může podat libovolné množství přihlášek, které mu po domluvě předá výchovný poradce naší školy.

 

Zdroje informací k přijímacímu řízení

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

https://www.edu.cz/

https://www.facebook.com/jednotneprijimacky/?fref=ts

https://prijimacky.cermat.cz/kontakty

 

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

 

 

Podle kterých právních předpisů se postupuje

* zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

* zákon č. 472/2011 Sb., s účinností od 1. 1. 2012, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon)

* vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů

* vyhláška č. 86/2012 Sb., s účinností od 12. 3. 2012, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb.

K čemu slouží zápisový lístek:

Žák základní školy (uchazeč) jím potvrdí, že chce studovat vybraný obor na střední škole, na který složil přijímací zkoušky. V případě, že byl žák přijat na obě střední školy, vybere tu, na kterou chce od září chodit.

Kdo dostane zápisový lístek:

Každý uchazeč, který se hlásil na střední školu. Obdrží pouze jeden zápisový lístek.

Postup při odevzdávání zápisového lístku:

Žák nebo jeho zákonný zástupce vyplní část oddílu 1. Takto vyplněný zápisový lístek musí doručit řediteli střední školy (osobně nebo doporučeným dopisem). Musí to udělat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek jde uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět.

V případě, že žáka přijmou na střední školu na základě odvolacího řízení, může si uchazeč vyžádat zápisový lístek zpět a vyplní část oddílu 2.

Vzor vyplněného zápisového lístku:

Vzor vyplněného zápisového lístku

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU

Odvolání se podává písemně řediteli střední školy, na kterou nebyl žák přijat. Musí být uplatněno do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí (písemné). Doručit odvolání je možné osobně nebo poštou (doporučeně).

Výše uvedený postup odvolání se uplatní u státních škol. V případě odvolání proti rozhodnutí soukromé střední školy je třeba se seznámit s postupem stanoveným onou konkrétní školou –postupují při vyřizovaní odvolání podle vnitřního předpisu školy.

Na odvolání není formulář, podává se volnou formou, nutné je uvést důležité údaje (jméno žáka, název školy, název oboru, podpisy zákonného zástupce a žáka).

V případě, že je žák na základě odvolání přijat, vyžádá si zápisový lístek ze školy, na kterou jej už odevzdal. Toto může udělat jen jednou a pouze v případě přijetí na střední školu na odvolání. Vyplní část oddílu 2 a vyplněný zápisový lístek doručí řediteli střední školy (osobně nebo doporučeným dopisem).

Vzory odvolání:


Věc: Odvolání proti rozhodnutí č.j............................................ ze dne .....................................

(č.j. a datum vydání rozhodnutí ředitele střední školy)

Vážená paní ředitelko,

v souladu s par. 81 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, a par. 60 odst.11 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, se odvolávám proti rozhodnutí č.j. (uvádí se číslo jednací) ze dne (datum vydání rozhodnutí ředitele střední školy uvedené v rozhodnutí), vydané paní (titul, jméno a příjmení ředitele školy, který vydal rozhodnutí), ředitelkou školy (název a sídlo školy), které mi bylo doručeno dne (uvede se den doručení rozhodnutí ředitele střední školy), kterým jsem nebyl přijat ke vzdělávání v (uvede se název a sídlo školy, obor vzdělání, forma vzdělávání a školní rok, pro který se uchazeč ucházel o přijetí), a to ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje.

Jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého bydliště účastníka řízení (uchazeče o přijetí):

..................................................................

podpis uchazeče

Jméno, příjmení, místo trvalého pobytu zákonného zástupce:

..................................................................

podpis zákonného zástupce

V Kopřivnici dne ...........


Jméno a příjmení zák. zást.: ............................................................................

Bydliště zák. zást.: .......................................................................................

................................................................................................................

Název a adresa střední školy:


V ..................................................... dne...............................


Odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání

Odvolávám se proti rozhodnutí ředitele Název a adresa střední školy ze dne ......................... s číslem jednacím.............................o nepřijetí ke vzdělávání mého syna/dcery

................................................................................................................,

narozeného/narozené dne.....................bytem......................................................

................................................................................................................

Syn/dcera podal/a přihlášku ke vzdělávání v oboru Gymnázium, ale nebyl/a přijat/a pro velký počet uchazečů, kteří dosáhli v přijímacích zkouškách lepších výsledků.

Svoje odvolání odůvodňuji následovně:
Syn/dcera má dlouhodobý zájem o tento obor. V přijímacím řízení splnil/a všechna kritéria, ale skončil/a na ........ místě. Ke vzdělávání má být podle kritérií zveřejněných školou přijato 30 uchazečů. Vzhledem k tomu, že někteří úspěšní uchazeči svůj úmysl vzdělávat se v tomto oboru nepotvrdí zápisovým lístkem, domnívám se, že je možné původní rozhodnutí zrušit a syna/dceru ke vzdělávání přijmout.

S pozdravem

..................................................
podpis zákonného zástupce

<span style="display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: #000000; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font