Aktuality

Mimořádné sdělení pro rodiče a žáky
11. 09. 2020

Mimořádné sdělení pro rodiče a žáky

Vzhledem k tomu, že se u jednoho žáka ve třídě 1.A  objevil případ nákazy koronavirem, byla nařízena žákům a vyučujícím karanténa. Stejné opatření platí pro oddělení družiny, již žák navštěvoval.

Mimořádné opatření
09. 09. 2020

Mimořádné opatření

Od čtvrtku 10. 9. bude povinné nosit roušku ve vnitřních prostorách budov v celé České republice. Prosíme všechny žáky a zaměstnance o ochranu úst a nosu i v naší škole. 

Zahájení školního roku 2020/2021
29. 08. 2020

Zahájení školního roku 2020/2021

V úterý 1. září 2020 se opět sejdeme po prázdninách. Provoz škol se bude řídit manuálem MŠMT ČR, doporučeními ČŠI i tzv. "semaforem" a s ním souvisejícími opatřeními. Více naleznete  ZDE.

Žáci nedokládají čestné prohlášení, v prostorách školy nenosí roušky, ale bude nutné dodržovat zvýšená hygienická opatření. V případě karantény, či červeného stupně se na 14 dní bude učit distančně.

Harmonogram slavnostního zahájení školního roku v úterý 1. září 2020:

  • 8:00 hodin: zahájení školního roku ve 2. až 9. ročníku  v kmenových třídách. RODIČŮM TĚCHTO ŽÁKŮ JE PO DOBU MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ VSTUP DO HLAVNÍ BUDOVY ZAKÁZÁN!
  • 8:15 hodin: 1. ročník - slavnostní zahájení školního roku ve sportovní hale ZŠ E. Zátopka (vchod od parkoviště na ul. Sportovní). Po skončení zahájení ve sportovní hale odejdou rodiče s dětmi v doprovodu učitelek 1. tříd do svých učeben.  V průběhu dopoledne bude možná konzultace s vychovatelkami školní družiny a s vedoucím školní výdejny.

DOPORUČUJEME RODIČŮM DOPROVÁZEJÍCÍ ŽÁKY 1. TŘÍD POUŽÍT OCHRANNOU ROUŠKU.

Organizace prvního školního týdne: (mimo 1. ročník)

  • Úterý 1. září 2020 - 2 vyučovací hodiny (do 9:40 hodin).  Obědy se budou první školní den vydávat od 10:00 do 12:00 hodin.
  • Středa 2. září 2020 – organizace školního roku 2020/2021, seznámení žáků se školním řádem, poučení o bezpečnosti, prevenci a hlášení úrazů, odevzdání učebnic.
  • Čtvrtek 3. září 2020 – rozdání učebnic, sešitů, pracovních sešitů, nabídka aktivit DDM, KDK, třídnické práce.
  • Pátek 4. září 2020 – seznámení s krizovým plánem při šetření šikany a kyberšikany, třídnické práce.

2. – 4. září 2020                1. stupeň 3 vyučovací hodiny (konec vyučování v 10:45)

                                             2. stupeň 4 vyučovací hodiny (konec vyučování v 11:40)

Obědy se budou  vydávat od 11:00 do 13:00 hodin.

Od pondělí 7. září 2020 začne pravidelné vyučování včetně odpoledního vyučování.

Upozornění pro strávníky
17. 08. 2020

Upozornění pro strávníky

Složenky na měsíc září si můžete vyzvednout ve školní jídelně od 25. 8. do 31. 8. 2020 vždy od 9 do 11. 30 hodin. (Platí pouze pro rodiče platící složenkami).

Vstup pro výdej složenek je z parkoviště u haly ZŠ E. Zátopka.

 27. 8. je možné přihlásit ke stravování žáky 1. tříd a nově přicházející žáky v době od 9 do 10 hodin,  28. 8. od 10 do 11 h. a 1. 9. 2020 od 8 hodin.

První platba na měsíc září se platí hotově.

Organizace závěru školního roku 2019/2020
23. 06. 2020

Organizace závěru školního roku 2019/2020

Výuka v posledním týdnu bude probíhat dle následujícího harmonogramu:

Pondělí 29. června 2020:

1. stupeň - vyučování bude probíhat dle aktuálního rozvrhu školních skupin se stejným časem nástupu a ukončení

2. stupeň - vyučování zrušeno

Úterý 30. června 2020 - předávání vysvědčení

1. stupeň  8.00 - 9.00 hodin

2. stupeň 9.00 - 10.00 hodin

Pro žáky, kteří se neúčastnili vzdělávacích aktivit platí povinnost mít řádně vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního virového onemocnění.

Po předání vysvědčení žáci odejdou domů, do školní jídelny nebo školní družiny. Obědy se budou vydávat od 10.00 do 11:30 hodin. Odhlášení obědů na příští týden je možné jen do pátku 26.6. 2020 do 7:15 hodin.

Čestné prohlášení

Informace ŠD
16. 06. 2020

Informace ŠD

Přihláška do ŠD pro školní rok 2020/2021

Pokud budete mít zájem o školní družinu v dalším školním roce, je nutné vyplnit nový ZÁPISNÍ  LÍSTEK.  Aktuální informace v sekci Školní družina.

Kino – Bijásek

Nebylo odehráno 5 představení. Kino Puls vrací vstupné. Částka za dítě je 175,- Kč. Vyzvednout možno v družině příští školní rok v září.

Sběr

Byl ukončen sběr papíru. Vyhodnocení proběhne příští školní rok v září. Podrobné informace budou k dispozici na stránkách školy a na nástěnce školní družiny.

Platba

Prosím rodiče, kteří dosud neuhradili školné za školní družinu, aby tak učinili nejpozději do konce týdne. Údaje k platbě jste obdrželi e-mailem od třídní učitelky. Je možné dodatečně  kontaktovat vychovatelku.

Upozornění ŠJ
14. 06. 2020

Upozornění ŠJ

Rodiče nově nastupujících žáků do školy (1. třída, přecházející z jiné školy, apod.), kteří chtějí stravovat své děti ve školní jídelně od nového školního roku 2020/2021, je mohou již teď přihlásit ve školní jídelně ZŠ 17. listopadu (v září se vyhnou čekání ve frontě). Je nutné s sebou vzít číslo svého účtu.

Přihláška ke stravování viz příloha

 

Informace k závěrečnému hodnocení žáků za II. pololetí šk. roku 2019/2020
02. 06. 2020

Informace k závěrečnému hodnocení žáků za II. pololetí šk. roku 2019/2020

V souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, a s ohledem na metodiku vydanou MŠMT, stanovuje ředitel školy tyto závazné pokyny pro závěrečné hodnocení žáků ve II. pololetí školního roku 2019/2020:

1. Základem pro závěrečné hodnocení žáků za II. pololetí bude hodnocení žáků v I. pololetí školního roku 2019/2020.

2. Učitelé při závěrečném hodnocení zároveň zohlední:

  • hodnocení žáka při prezenční formě vzdělávání (tzn. do 10. 3. 2020);
  • aktivitu žáka při plnění zadané samostatné práce při distanční formě vzdělávání (tzn. od 11. 3. 2020);
  • kvalitu žákem odevzdané samostatné práce při distanční formě vzdělávání (tzn. od 11. 3. 2020);
  • specifické podmínky žáka při realizaci distanční formy vzdělávání.

3. Výchovy se za II. pololetí nebudou klasifikovat. Místo známek bude na vysvědčení uvedeno pouze "prospěl".

Informace k obnovení výuky 2. stupně od 8. června!
01. 06. 2020

Informace k obnovení výuky 2. stupně od 8. června!

Od pondělí 8. června dojde k částečnému obnovení výuky pro žáky 6. - 8. ročníku. Výuka bude dobrovolná a bude probíhat 2x týdně v rozsahu 4 vyučovacích hodin s důrazem na stěžejní předměty. Podmínkou účasti žáka je odevzdání čestného prohlášení. Veškeré informace přijdou zákonným zástupcům na e-mail a bakaláře od třídních učitelů.

Čestné prohlášení

Stravování ve školní jídelně pro žáky 1. stupně
14. 05. 2020

Stravování ve školní jídelně pro žáky 1. stupně

Od 25. 5. 2020 je možnost odebírat obědy ve školní jídelně pro 1. stupeň. Pokud chcete odebírat obědy, musíte se přihlásit a hotově zaplatit u vedoucího školní jídelny ve dnech 18. 5. - 20. 5. od 9.15 - 11.30 hodin (vchod od parkoviště sportovní haly).