Metodik prevence


Mgr. Naděžda Vištejnová


e-mail: vistejnovan@zsemzat.cz
telefon: 556 812 166, 737 460 066

konzultace: dle domluvy, č. dveří 35, 2. patro

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. Náplň jeho činnosti je obsažena ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

 Konkrétní činnosti:

 • Konzultační a poradenská činnost pro žáky a jejich rodiče v oblasti prevence rizikových projevů chování
 • Příprava a realizace Minimálního preventivního programu školy
 • Poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti prevence rizikových jevů chování učitelům
 • Spolupráce s různými poradenskými a preventivními zařízeními a institucemi, které zajišťují sociálně – právní ochranu dětí a mládeže – PPP, sociální odbor MÚ v Kopřivnici, kurátor pro mládež, Policie ČR.
 • Práce s žákovskými kolektivy, metodami, které pozitivně ovlivňují klima třídy, školy
 • Spolupráce s třídními učiteli i ostatními členy školního poradenského pracoviště při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
 • Sledování rizik vzniku a projevů rizikových forem chování ve škole a návrh možností jejich řešení  
 • Patologické jevy:
 • šikanování a násilí
 • kyberšikana (sexting, kybergbrooming, kyberstalking a stalking)
 • kriminalita, delikvence, vandalismus
 • záškoláctví
 • užívání návykových látek
 • syndrom týraných a zneužívaných dětí
 • sekty a sociálně patologická náboženská hnutí
 • xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus
 • gambling (patologické hráčství)
 • komerční sexuální zneužívání dětí