Platba za školní družinu


Žáci s pravidelnou docházkou do školní družiny platí úplatu  za ŠD ve výši 100,-Kč/měsíc.
Úplata za ŠD se provádí bezhotovostně předloženou složenkou na účet školy : č. ú. školy 1767248399 / 0800 .

Každý žák obdrží od p. vychovatelky svůj variabilní symbol.
Platba probíhá ve dvou splátkách do určeného data ( 400,-Kč do 15.10 a 600,-Kč do 15.2)

Osvobození od placení úplaty

V případě znevýhodněné sociální situace zákonných zástupců dítěte mohou být tito osvobozeni od placení úhrady. Osvobození uplatní na základě písemné žádosti a doložením své sociální situace  ( např. tiskopisem „Nároku na dávky státní sociální podpory - sociální příplatek“ z ÚP v Novém Jičíně odbor státní sociální podpory, nebo„ROZHODNUTÍ o zvýšení dávky sociální péče – peněžitý příspěvek“ z MÚ v Kopřivnici odbor SVZ,…). Plátce tiskopisy doloží bez vyzvání v termínech:

- do 30.9. pro osvobození v měsících září - prosinec

- do 31.1. pro osvobození v měsících leden - červen

Budou-li splněny podmínky pro osvobození od úplaty, je toto osvobození platné jedno kalendářní období následující po posuzovaném kalendářním období.