Informace k zápisu


TERMÍN zápisu pro školní rok 2020/2021:

 • 16. dubna 2020: 13.00 – 18.00h

v hlavní budově školy - samotný zápis může trvat cca 15 – 20 minut

DOKLADY K ZÁPISU:

 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce
 • U cizích státních příslušníků – pas

KRITÉRIA PŘIJETÍ:

 • Dítě má k 31. 8. 2020 šest let
 • Zákonní zástupci mají zájem o umístění svého dítěte na naší škole

a) Dítě narozené v období od září do konce prosince  - zákonný zástupce předloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení

b) Dítě narozené od ledna do konce června – zákonný zástupce předloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře

CO BY MĚLO DÍTĚ UMĚT:

 • vyjadřovat se srozumitelně – tak, aby mu bylo rozumět
 • umět reagovat na cizího dospělého
 • rozpoznat sluchem první a poslední hlásku ve slově
 • vyřídit jednoduchý vzkaz
 • vydržet nad zadaným úkolem pracovat samostatně alespoň 10 minut
 • dokončit práci
 • orientovat se, co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, pod, nad
 • recitovat básničku, zapívat písničku
 • vědět  - jak se jmenuje, kolik mu je let, kde bydlí
 • hrát jednoduché hry (Člověče, nezlob se,…)
 • počítat po jedné do deseti, orientovat se v přiřazování prvků do pěti
 • držet správně tužku mezi palcem a ukazováčkem, netlačit, kreslit
 • umět vybarvovat jednoduché tvary a příliš nepřetahovat
 • rozpoznat a vystřihovat jednoduché tvary
 • znát základní geometrické tvary
 • samostatně se oblékat, zapínat knoflíky, vázat kličku
 • dodržovat osobní hygienu, jíst příborem
 • umět pozdravit, poprosit, poděkovat
 • rozlišovat tykání a vykání
 • správně oslovovat dospělé osoby (pane řediteli, pane učiteli,… NE např. „teto“)

PRŮBĚH ZÁPISU:

 • Jedná se o povídání s paní učitelkou (panem učitelem), splnění jednoduchých úkolů, přednes básničky nebo zazpívání písničky, vyplnění pracovního listu
 • Dítě by mělo umět pozdravit, říci své jméno, kde bydlí, případně - jak se jmenují rodiče, sourozenci – při tom je sledována kvalita mluveného projevu
 • Při psaní, kreslení či vybarvování je sledována lateralita (pravák, levák), držení psacího náčiní, přítlak apod.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY:

 • Pokud nejste přesvědčeni o školní vyspělosti svého dítěte nebo vás na ni upozorní učitelé MŠ či lékař:

POSTUP:

a) Odklad školní docházky vyřizuje zákonný zástupce dítěte

b) Dostaví se s dítětem k zápisu

c) Po konzultaci se zapisující  paní učitelkou (panem učitelem) požádá o posouzení a doporučení odkladu u dětského lékaře nebo klinického logopeda a příslušné pedagogicko- psychologické poradny (PPP Nový Jičín)

d) Nejpozději do  31. 5. 2020 předá doporučující posouzení pracovníka pedagogicko-psychologické a odborného lékaře nebo klinického psychologa vedení školy.

e) V případě potřeby Vám vše vysvětlí a poradí naše paní učitelky (páni učitelé) u zápisu.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ:

 • vydáno do 30 dnů

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ:

 • vydáno do 30 dnů od zahájení správního řízení 

ODVOLÁNÍ:

Po doručení Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání je možné podat odvolání do 15 dnů od doručení ke KÚ MSK prostřednictvím školy

  

Těšíme se na setkání.