Výchovný poradce


Mgr. Vendula Komárková

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

 

 

Podle kterých právních předpisů se postupuje

* zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

* zákon č. 472/2011 Sb., s účinností od 1. 1. 2012, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon)

* vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů

* vyhláška č. 86/2012 Sb., s účinností od 12. 3. 2012, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb.

K čemu slouží zápisový lístek:

Žák základní školy (uchazeč) jím potvrdí, že chce studovat vybraný obor na střední škole, na který složil přijímací zkoušky. V případě, že byl žák přijat na obě střední školy, vybere tu, na kterou chce od září chodit.

Kdo dostane zápisový lístek:

Každý uchazeč, který se hlásil na střední školu. Obdrží pouze jeden zápisový lístek.

Postup při odevzdávání zápisového lístku:

Žák nebo jeho zákonný zástupce vyplní část oddílu 1. Takto vyplněný zápisový lístek musí doručit řediteli střední školy (osobně nebo doporučeným dopisem). Musí to udělat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek jde uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět.

V případě, že žáka přijmou na střední školu na základě odvolacího řízení, může si uchazeč vyžádat zápisový lístek zpět a vyplní část oddílu 2.

Vzor vyplněného zápisového lístku:

Vzor vyplněného zápisového lístku

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU

Odvolání se podává písemně řediteli střední školy, na kterou nebyl žák přijat. Musí být uplatněno do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí (písemné). Doručit odvolání je možné osobně nebo poštou (doporučeně).

Výše uvedený postup odvolání se uplatní u státních škol. V případě odvolání proti rozhodnutí soukromé střední školy je třeba se seznámit s postupem stanoveným onou konkrétní školou –postupují při vyřizovaní odvolání podle vnitřního předpisu školy.

Na odvolání není formulář, podává se volnou formou, nutné je uvést důležité údaje (jméno žáka, název školy, název oboru, podpisy zákonného zástupce a žáka).

V případě, že je žák na základě odvolání přijat, vyžádá si zápisový lístek ze školy, na kterou jej už odevzdal. Toto může udělat jen jednou a pouze v případě přijetí na střední školu na odvolání. Vyplní část oddílu 2 a vyplněný zápisový lístek doručí řediteli střední školy (osobně nebo doporučeným dopisem).

Vzory odvolání:


Věc: Odvolání proti rozhodnutí č.j............................................ ze dne .....................................

(č.j. a datum vydání rozhodnutí ředitele střední školy)

Vážená paní ředitelko,

v souladu s par. 81 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, a par. 60 odst.11 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, se odvolávám proti rozhodnutí č.j. (uvádí se číslo jednací) ze dne (datum vydání rozhodnutí ředitele střední školy uvedené v rozhodnutí), vydané paní (titul, jméno a příjmení ředitele školy, který vydal rozhodnutí), ředitelkou školy (název a sídlo školy), které mi bylo doručeno dne (uvede se den doručení rozhodnutí ředitele střední školy), kterým jsem nebyl přijat ke vzdělávání v (uvede se název a sídlo školy, obor vzdělání, forma vzdělávání a školní rok, pro který se uchazeč ucházel o přijetí), a to ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje.

Jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého bydliště účastníka řízení (uchazeče o přijetí):

..................................................................

podpis uchazeče

Jméno, příjmení, místo trvalého pobytu zákonného zástupce:

..................................................................

podpis zákonného zástupce

V Kopřivnici dne ...........


Jméno a příjmení zák. zást.: ............................................................................

Bydliště zák. zást.: .......................................................................................

................................................................................................................

Název a adresa střední školy:


V ..................................................... dne...............................


Odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání

Odvolávám se proti rozhodnutí ředitele Název a adresa střední školy ze dne ......................... s číslem jednacím.............................o nepřijetí ke vzdělávání mého syna/dcery

................................................................................................................,

narozeného/narozené dne.....................bytem......................................................

................................................................................................................

Syn/dcera podal/a přihlášku ke vzdělávání v oboru Gymnázium, ale nebyl/a přijat/a pro velký počet uchazečů, kteří dosáhli v přijímacích zkouškách lepších výsledků.

Svoje odvolání odůvodňuji následovně:
Syn/dcera má dlouhodobý zájem o tento obor. V přijímacím řízení splnil/a všechna kritéria, ale skončil/a na ........ místě. Ke vzdělávání má být podle kritérií zveřejněných školou přijato 30 uchazečů. Vzhledem k tomu, že někteří úspěšní uchazeči svůj úmysl vzdělávat se v tomto oboru nepotvrdí zápisovým lístkem, domnívám se, že je možné původní rozhodnutí zrušit a syna/dceru ke vzdělávání přijmout.

S pozdravem

..................................................
podpis zákonného zástupce