Vnitřní řád školní družiny


1. Provoz ŠD
Provozní doba školní družiny v době školního vyučování:

               pondělí, čtvrtek, pátek :  6.00 – 7.40 hod.               11.40 – 16.00 hod.

               úterý, středa: 6.00 - 8.45 hod.                                  11.40 - 16.00 hod.

V době prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna za podmínky, že počet přihlášených žáků je minimálně 15. V případě zájmů o umístění dítěte v ŠD se obraťte na vychovatelky. Pokud se počet naplní, bude upřesněno, na které z kopřivnických škol bude provoz zajištěn.

2. Naplnění oddělení

Školní družina je určena žákům prvního stupně ZŠ. Jednotlivá oddělení ŠD se naplňují nejvýše do počtu 30 dětí. Celkový počet dětí však nesmí přesáhnout kapacitu ŠD, která je 100 žáků. O zařazení dítěte do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

3. Užívané místnosti
Pro zájmové vzdělávání a výchovné činnosti slouží čtyři oddělení, která jsou umístěna v prostorách kmenových tříd a herně. Sportovní činnosti mohou probíhat ve sportovní hale, na školním hřišti a v prostorách bývalého dopravního hřiště. Školní družina využívá ke své činnosti i další prostory školy – cvičnou kuchyňku a odborné učebny.

4. Přihlašování dětí a podmínky docházky do ŠD

Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisního lístku s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny. Rodiče omlouvají nepřítomnost dětí a písemně oznámí odchylky od docházky či mimořádný odchod ze školní družiny. Z bezpečnostních důvodů nemohou být děti uvolňovány na základě telefonické žádosti.

Další informace o docházce:

Ø  v případě opakovaného porušování vnitřního řádu ŠD (hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči ostatním) může být žák podmínečně vyloučen nebo vyloučen z docházky

Ø  v případě nevyzvednutí žáka rodiči bude vychovatelka rodiče kontaktovat telefonicky,
v případě selhání bude kontaktovat ředitele školy (zástupkyni ředitele školy), později Policii ČR

Ø  pokud je třeba zajistit dozor nad žáky, kterým je z různých důvodů přerušena výuka, po dohodě s vedením školy zařídí vedoucí vychovatelka patřičný dozor

Ø  s rodiči jsou vychovatelky průběžně v kontaktu při předávání dětí

5. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců

Ø  Žáci mají právo užívat zařízení ŠD, zúčastňovat se jejich akcí a podílet se činnostech.

Ø  Žáci mají právo na odpočinek, hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku.

Ø  Žáci se řídí pokyny vychovatelky a pravidly vnitřního řádu ŠD.

Ø  Žáci mají za povinnost přezouvat se v šatně a případnou ztrátu či záměnu obuvi nebo oděvu hlásit vychovatelce.

Ø  Nevolnost či jakékoli poranění žák ihned hlásí vychovatelce.

Ø  Do školní družiny není dovoleno nosit cenné předměty nebo větší částky peněz, vychovatelky za odcizení neručí.

Ø  Žáci nesmí nosit do ŠD předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost žáků nebo jiných osob.

Ø  Ve ŠD žáci nepoužívají mobilní telefony. Za případnou ztrátu škola nenese zodpovědnost.

Ø  Zacházejí s vybavením školní družiny šetrně, udržují prostory v čistotě a pořádku a chrání majetek před poškozením.

Ø  Ihned hlásí jakékoliv poškození majetku.

Ø  Žáci se nesmí vzdalovat bez dovolení ze ŠD a bez vědomí vychovatelky neodcházejí domů.

Ø  Zákonní zástupci žáků mají právo být informováni o chování žáka ve ŠD a o akcích ŠD.

Ø   Zákonní zástupci mají povinnost řádně a včas ohlásit změny v údajích (bydliště, telefon), včas uhradit poplatek za pobyt dítěte v ŠD  a pokud žák neodchází sám, vyzvedávat ho ve stanovené době.

 

6. Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny

K zájmovému vzdělávání do školní družiny jsou žáci přijímáni podle těchto kritérií:

Ø  Žáci jsou přijímáni do školní družiny do výše stanovené kapacity volných míst / 100 žáků/ na základě písemné přihlášky, která musí být podána řádně a včas ve stanovený den.

Ø  Přednost pro přijímání před staršími žáky mají žáci přípravné třídy, prvních ročníků, dále pak žáci druhých ročníků.

   Žáci třetích ročníků budou přijati pouze v případě volné kapacity a  za těchto předpokladů:

1.  matka dítěte  je samoživitelka

2. dítě dojíždí do školy

3.  má již ve ŠD mladšího sourozence

4.  oba rodiče jsou zaměstnaní

Ø  Přijetí žáka do školní družiny není nárokové. přihlášky se podávají na každý školní rok zvlášť.

Ø  Žáka lze zařadit do ŠD i během školního roku, uvolní-li se místo ve školní družině, avšak za předpokladu, že budou dodržena výše uvedená pravidla a povolená kapacita školní družiny.

Ø  Do školní družiny v případě převýšení její kapacity nebudou přijímáni žáci, jejichž rodiče jsou nezaměstnaní (alespoň jeden z nich) nebo je matka na mateřské dovolené.

Ø  O přijetí k zájmovému vzdělávání rozhoduje ředitel školy.

 

7. Ustanovení o platbách zákonných zástupců za pobyt dítěte ve ŠD

Žáci s pravidelnou docházkou do školní družiny platí úplatu  za ŠD ve výši 100,-Kč/měsíc.
Úplata za ŠD se provádí bezhotovostně předloženou složenkou na účet školy : č. ú. školy 1767248399 / 0800 .
Platba probíhá ve dvou splátkách do určeného data ( 400,-Kč do 15.10 a 600,-Kč do 15.2)

Osvobození od placení úplaty

V případě znevýhodněné sociální situace zákonných zástupců dítěte mohou být tito osvobozeni od placení úhrady. Osvobození uplatní na základě písemné žádosti a doložením své sociální situace  ( např. tiskopisem „Nároku na dávky státní sociální podpory - sociální příplatek“ z ÚP v Novém Jičíně odbor státní sociální podpory, nebo„ROZHODNUTÍ o zvýšení dávky sociální péče – peněžitý příspěvek“ z MÚ v Kopřivnici odbor SVZ,…).Plátce doloží tiskopisy bez vyzvání v termínech:

- do 30.9 pro osvobození v měsících  září - prosinec

- do 31.1. pro osvobození v měsících leden - červen

8. Péče o bezpečnost


Za bezpečnost dětí zodpovídají vychovatelky ŠD. Do zájmových kroužků školy si jednotliví vedoucí vyzvedávají děti ve ŠD a zase je zpátky odvádějí. Za děti v této době zodpovídají vedoucí zájmových sekcí.
Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád školy a vnitřní řád školní družiny, se kterými je seznámen. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob. Žák udržuje prostory školní družiny i školy v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením. Vzhledem k prevenci proti úrazům, šikaně, ničení majetku apod. se děti v prostorách WC a šaten zdržují pouze po nezbytně nutnou dobu.
Docházka je sledována v třídních knihách ŠD. Ranní družina pak v docházkovém listu.
Pracovníci se řídí směrnicemi školy o bezpečnosti a vnitřním řádem školy.

 

9. Plánování činnosti


Na každý školní rok je vypracován tematický plán práce ŠD, který je schválen vedením školy. Dále je tento plán rozpracován podrobněji do jednotlivých měsíců. Tento plán činnosti ŠD slouží k osobní potřebě ředitele školy a vychovatelek ŠD. Ti si vyhrazují právo provádět v něm během školního roku případné úpravy vzhledem k možným změnám objektivních podmínek.

 

10. Spolupráce s rodinou a školou


Rodiče jsou seznámeni s ročním tematickým plánem práce na příslušný školní rok prostřednictvím webových stránek. Aktivity, které mají děti každé pondělí, jsou vyvěšeny na nástěnkách / v patře u ŠD a na nástěnce v šatnách/. Zároveň je mají děti na daný měsíc nalepeny v deníčku /družínku/. Rodiče jsou upozorněni na aktivity, které mají stálou dobu trvání a na základě vzájemné dohody respektují tuto dobu pro tematické činnosti a neruší je odchody dětí. Během roku rodiče oslovujeme a nabízíme spolupráci při některých aktivitách.