Přípravná třída


Bližší informace týkající se vzdělávání v přípravné třídě

Úkolem přípravné třídy je hravou formou připravit Vaše dítě k úspěšnému nástupu do 1. třídy základní školy, usnadnit mu přechod do základního vzdělávání, případně vyrovnat nedostatky, které byly příčinou doporučení odkladu povinné školní docházky.

Vaše dítě si zlepší řečové, sociální a komunikační dovednosti, svoje znalosti a návyky. V rámci aktivit přípravné třídy nebude chybět ani prostor pro spontánní hru, pobyt na čerstvém vzduchu a sport.

To vše se bude dít s důrazem na individualitu dítěte. Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné, vychází z povinného předškolního vzdělávání a není založeno na klasifikaci. Výuka v dopoledních hodinách bude probíhat ve třídě naší školy, která byla vybavena pro potřeby přípravné třídy. Po dopolední výuce má dítě možnost navštěvovat školní družinu a stravovat se ve školní jídelně.

Základním předpokladem pro otevření přípravné třídy je dostatečný počet zájemců.

1. Co je přípravná třída?

Přípravná třída nabízí výchovný a vzdělávací program, který plně nahrazuje poslední rok vzdělávání v mateřské škole.

Cílem přípravné třídy je:

 • systematická příprava dětí k úspěšnému vstupu do další vzdělávací etapy;
 • rozvíjení předpokladů nezbytných pro bezproblémové zahájení vzdělávání v 1. ročníku základní školy;
 • posilování dovedností eliminujících případné školní neúspěchy.

Předností přípravné třídy je nižší počet dětí ve třídě (10–15 dětí), který umožňuje individuální přístup ke každému z nich.

Přípravná třída je součástí základní školy a využívá veškerého jejího zázemí, včetně školní družiny, školní jídelny i dalších specializovaných učeben.

2. Pro koho je určena?

 • pro děti, které dosáhly 5 let věku (předškoláci), kterým vzdělávání v přípravné třídě doporučí školské poradenské zařízení;
 • pro děti s odkladem povinné školní docházky, kterým vzdělávání v přípravné třídě doporučí školské poradenské zařízení.

3. Co může přípravná třída nabídnout?

 • hravou a tvořivou formou připravit děti k bezproblémovému nástupu do 1. třídy;
 • snadnější začlenění dítěte do vyučování v 1. třídě;
 • odstranění nedostatků, které byly příčinou pro odklad povinné školní docházky;
 • rozšířenou logopedickou péči zaměřenou nejen na případné řečové problémy, ale i na rozvoj jazykových a komunikačních dovedností;
 • všestranný rozvoj osobnosti dítěte;
 • individuální přístup k dětem, který je umožněn nižším počtem žáků ve třídě.

4. Co je obsahem vzdělávání?

Vzdělávání v přípravné třídě je založeno na aktivní účasti dětí, na jejich smyslovém vnímání a prožitkovém přístupu. Děti se učí formou her. Výchovná práce je rozdělena do jednotlivých okruhů, jejichž náplní je:

 • rozvoj sociálních a komunikativních dovedností;
 • prohlubování návyků sebeobsluhy;
 • cvičení soustředění, naslouchání a paměti;
 • utváření základních matematických dovedností;
 • nácvik orientace v čase a prostoru;
 • podpora hudebního a výtvarného projevu;
 • rozvoj hrubé i jemné motoriky, grafomotoriky a zručnosti.

5. Jaká je organizace vzdělávání?

 • výchovně vzdělávací činnost probíhá v dopoledních hodinách v čase od 08:00 do 11:40 hodin v jedné z kmenových tříd základní školy;
 • děti mají možnost stravovat se ve školní jídelně;
 • děti mají možnost docházet do školní družiny – provoz ranní družiny je zahájen v 6:00, provoz odpolední družiny je pak ukončen v 16.00 hodin (ve družině mají děti stejné podmínky jako ostatní žáci školy);
 • vzělávání v přípravné třídě je bezplatné, rodiče hradí pouze stravné ve školní jídelně a v případě zájmu o školní družinu poplatek za školní družinu;
 • výuka se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují;
 • výuka v přípravné třídě nebere rodičům možnost volby kterékoliv základní školy pro plnění povinné školní docházky.

6. Jaké jsou podmínky k přijetí?

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonných zástupců (rodičů) o přijetí dítěte do přípravné třídy.

Formulář žádosti je ke stažení zde - formát pdfformát docx.

Písemná žádost zákonných zástupců o zařazení dítěte do přípravné třídy musí být dložena:

   a) v případě předškoláků

 • písemným doporučením školského poradenského zařízení ke vzdělávání dítěte v přípravné třídě;

nebo

   b) v případě, že byl dítěti doporučen odklad povinné školní docházky

 • písemným doporučením školského poradenského zařízení, ze kterého bude zřejmé jak doporučení k odkladu povinné školní docházky, tak i ke vzdělávání v přípravné třídě a také doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa k odkladu povinné školní docházky.

Veškeré tyto materiály jsou požadovány místně příslušným krajským úřadem, který zřízení přípravné třídy schvaluje.

Pokud o přípravné třídě uvažujete a zajímají Vás další podrobnosti týkající se vzdělávání v přípravné třídě, obracejte se prosím na ředitele školy nebo se ozvěte na některý z níže uvedených kontaktů, a to nejlépe do 18. 04. 2024.

Počet zájemců k tomuto datu bude rozhodující pro rozhodnutí o otevření – neotevření přípravné třídy.

mail: kancelar@zsemzat.cz

mobil: +420 605 844 273

Dokumenty k přípravné třídě: