EVVO - Co se děje v lese


Co se děje v lese?

Tento projektje spolufinancovánStátnímfondem
životního prostředí ČR na základě rozhodnutí
ministra životního prostředí.

Záměrem projektu je přivést děti k zodpovědnému chování vůči přírodě s důrazem
na ekosystém lesa a iniciovat zájem o ochranu životního prostředí, neboť má les velice
důležitou roli v lokálním i globálním ekosystému.
Cílovou destinací jsme zvolili Velké Karlovice, které vynikají výskytem vzácných
karpatských živočichů a rostlin, druhově pestrých lučních společenstev, unikátních
povrchových i podzemních pseudokrasových jevů. Žáci budou na vlastní oči poznávat,
jak fungují vztahy mezi živou a neživou přírodou. Přímo v terénu se seznámí se zásahy
člověka do lesního ekosystému. Formou různých her a soutěží si osvojí a upevní
potřebné znalostí k ochraně přírody.

Celkové způsobilé výdaje: 181 580 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 171 500 Kč
Výše příspěvku žadatele: 10 080Kč

Odkazy: www.mzp.cz / www.sfzp.cz