Aktuality

Informace ŠD
16. 06. 2020

Informace ŠD

Přihláška do ŠD pro školní rok 2020/2021

Pokud budete mít zájem o školní družinu v dalším školním roce, je nutné vyplnit nový ZÁPISNÍ  LÍSTEK.  Aktuální informace v sekci Školní družina.

Kino – Bijásek

Nebylo odehráno 5 představení. Kino Puls vrací vstupné. Částka za dítě je 175,- Kč. Vyzvednout možno v družině příští školní rok v září.

Sběr

Byl ukončen sběr papíru. Vyhodnocení proběhne příští školní rok v září. Podrobné informace budou k dispozici na stránkách školy a na nástěnce školní družiny.

Platba

Prosím rodiče, kteří dosud neuhradili školné za školní družinu, aby tak učinili nejpozději do konce týdne. Údaje k platbě jste obdrželi e-mailem od třídní učitelky. Je možné dodatečně  kontaktovat vychovatelku.

Upozornění ŠJ
14. 06. 2020

Upozornění ŠJ

Rodiče nově nastupujících žáků do školy (1. třída, přecházející z jiné školy, apod.), kteří chtějí stravovat své děti ve školní jídelně od nového školního roku 2020/2021, je mohou již teď přihlásit ve školní jídelně ZŠ 17. listopadu (v září se vyhnou čekání ve frontě). Je nutné s sebou vzít číslo svého účtu.

Přihláška ke stravování viz příloha

 

Letní prázdniny
10. 06. 2020

Letní prázdniny

Pokud máte zájem o ŠD v době letních prázdnin, obraťte se na vychovatelky do pondělí 15. 6. 2020. Provoz od 8 do 12 hodin. Bude upřesněno, na které z kopřivnických  škol. 

Informace k závěrečnému hodnocení žáků za II. pololetí šk. roku 2019/2020
02. 06. 2020

Informace k závěrečnému hodnocení žáků za II. pololetí šk. roku 2019/2020

V souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, a s ohledem na metodiku vydanou MŠMT, stanovuje ředitel školy tyto závazné pokyny pro závěrečné hodnocení žáků ve II. pololetí školního roku 2019/2020:

1. Základem pro závěrečné hodnocení žáků za II. pololetí bude hodnocení žáků v I. pololetí školního roku 2019/2020.

2. Učitelé při závěrečném hodnocení zároveň zohlední:

  • hodnocení žáka při prezenční formě vzdělávání (tzn. do 10. 3. 2020);
  • aktivitu žáka při plnění zadané samostatné práce při distanční formě vzdělávání (tzn. od 11. 3. 2020);
  • kvalitu žákem odevzdané samostatné práce při distanční formě vzdělávání (tzn. od 11. 3. 2020);
  • specifické podmínky žáka při realizaci distanční formy vzdělávání.

3. Výchovy se za II. pololetí nebudou klasifikovat. Místo známek bude na vysvědčení uvedeno pouze "prospěl".

Informace k obnovení výuky 2. stupně od 8. června!
01. 06. 2020

Informace k obnovení výuky 2. stupně od 8. června!

Od pondělí 8. června dojde k částečnému obnovení výuky pro žáky 6. - 8. ročníku. Výuka bude dobrovolná a bude probíhat 2x týdně v rozsahu 4 vyučovacích hodin s důrazem na stěžejní předměty. Podmínkou účasti žáka je odevzdání čestného prohlášení. Veškeré informace přijdou zákonným zástupcům na e-mail a bakaláře od třídních učitelů.

Čestné prohlášení

Stravování ve školní jídelně pro žáky 1. stupně
14. 05. 2020

Stravování ve školní jídelně pro žáky 1. stupně

Od 25. 5. 2020 je možnost odebírat obědy ve školní jídelně pro 1. stupeň. Pokud chcete odebírat obědy, musíte se přihlásit a hotově zaplatit u vedoucího školní jídelny ve dnech 18. 5. - 20. 5. od 9.15 - 11.30 hodin (vchod od parkoviště sportovní haly).
 

Informace k obnovení výuky 1. stupně
12. 05. 2020

Informace k obnovení výuky 1. stupně

Od pondělí 25. května dojde k obnovení výuky pro žáky 1. - 5. ročníku. Výuka bude dobrovolná a podmínkou účasti žáka je vyplnění přihlášky do školní skupiny do 18. 5. 2020 a v den nástupu odevzdané podepsané čestné prohlášení. Veškeré informace přijdou zákonným zástupcům na e-mail a bakaláře.

Přihláška do školní skupiny

Čestné prohlášení

Výsledky zápisu do 1. tříd
11. 05. 2020

Výsledky zápisu do 1. tříd

Na naši školu bylo celkem doručeno 49 zápisových lístků, ze kterých bylo do 1. tříd přihlášeno 40 žáků, 6 dětí dostalo odklad povinné školní docházky a u zbývajících uchazečů ještě nebylo úředně rozhodnuto. Přehledně zpracované výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 si můžete prohlédnout v přiloženém dokumentu.

Seznam uchazečů s výsledkem pro školní rok 2020/2021

Znovuotevření školy pro žáky 9. ročníků
04. 05. 2020

Znovuotevření školy pro žáky 9. ročníků

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření v oblasti školství je možné zavést od pondělí 11. 5. 2020 pro žáky 9. ročníků vzdělávací aktivity pro účely přípravy na přijímací zkoušky na SŠ. Naše škola vám nabízí dobrovolnou výuku matematiky a českého jazyka pro žáky, kteří budou konat přijímací zkoušky a mají o tuto výuku zájem.
Výuka se bude konat pravidelně v pondělí, středu a pátek v dopoledních hodinách ve dvou blocích (M a ČJ) po hodině a půl. 

Podmínky pro účast:
1. Do čtvrtku 7.5.2020 do 14 hodin přihlásit žáka 9. ročníku prostřednictvím odpovědi v bakalářích nebo e-mailem na adresu: rosinskyp@zsemzat.cz.
2. Zájemci musí před nástupem do školy v pondělí 11. 5.  přinést zákonným zástupcem podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
3. Každý žák musí mít s sebou minimálně dvě roušky na den a sáček na uložení použité roušky.

Bez splnění kterékoliv z podmínek nebude žákovi umožněn přístup do školy!

V průběhu výuky nebude v provozu školní jídelna.
Přesný počet skupin, složení skupin a rozvrh hodin bude upřesněn ve čtvrtek večer po zaregistrování přihlášek. Skupiny budou maximálně 15 členné a výuka bude vyhovovat požadavkům metodického pokynu MŠMT.
Prosíme o včasnou přihlášku žáků, po čtvrtečním termínu již nebude možnost zařazení žáka do výuky.

Dokumenty ke stažení:

Otevření sportovního hřiště ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice od   30. 4. 2020
30. 04. 2020

Otevření sportovního hřiště ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice od 30. 4. 2020

Od 30. 4. 2020 uložil zřizovatel Město Kopřivnice otevřít sportovní hřiště ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice pro širokou veřejnost. Dětské hřiště zůstane uzavřeno.

Otevírací doba:

PONDĚLÍ – PÁTEK                                        16:00 – 19:00 HOD.

SOBOTA, NEDĚLE A STÁTNÍ SVÁTKY       9:00 – 19:00

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Návštěvníci musí striktně dodržovat provozní pravidla. Při vstupu na sportovní hřiště přebírají plnou zodpovědnost za své chování, včetně případných postihů za nedodržování bezpečnostních a hygienických nařízení vlády ČR.

Provozní pravidla sportovního hřiště:

1.       Používání ochranných prostředků pro dýchací cesty (roušek, respirátorů apod.), které zabraňují šíření kapének. Výjimku tvoří venkovní sportoviště pro společně sportující skupiny osob, kdy tyto jsou odděleny fyzickou překážkou (síť, stěna, plot apod.) nebo vzdáleností nejméně 2 metry.

2.       Společně může sportovat maximálně deset osob, s výjimkou členů společné domácnosti. Při sportovních aktivitách zachovávají od jiných osob odstup nejméně 2 metry.

3.       Vnitřní prostory školy (šatny, umývárny, sprchy, WC apod.), ve kterých nemohou být splněny podmínky uvedené v prvních dvou bodech, nebudou využívány.

Za dodržování podmínek uvedených v prvních dvou bodech jsou plně odpovědni návštěvníci sportovního hřiště, nikoliv provozovatel.

Děkuji za pochopení stávající situace a důsledné dodržování provozních pravidel sportovního hřiště vycházejících z nařízení vlády ČR.

Mgr. Jan Mužík