Školní družina


Školní rok 2022/2023


Zápis do školní družiny 2022/2023

Pokud máte zájem o ŠD ve šk. roce 2022/2023, je nutné vyplnit nový Zápisní lístek.

Zápisní lístek stáhnete zde, popřípadě si jej můžete vyzvednout ve škole:

  • přípravný týden - osobně: po, út., st (29. 8. - 31.8.) od 7:00 - 9:00 (pavilon - kabinet vychovatelek)
  • první školní den - osobně: 7:30 - 10:00 (pavilon - kabinet vychovatelek)

Pokyny pro vyplnění Zápisního lístku

1.     Dítě bude navštěvovat ŠD na základě Zápisního lístku (závazná přihláška).

2.     Zápisní lístek je platný pro jeden školní rok.

3.     Řádně vyplněný Zápisní lístek odevzdejte nejpozději první školní den.

4.     V zápisním lístku uveďte datum nástupu vašeho dítěte do ŠD, vyplňte odchod dítěte (S samo, D doprovod) - upozornit na zdravotní stav nebo jiný handicap dítěte!

5.     Přednost budou mít žáci 1. - 3. ročníků pracujících rodičů. Bude rozhodovat pořadí podaných přihlášek. Pokud bude zájem pouze o ranní družinu nebo o některé  dny odpoledne, podmínky přijetí budou stejné.

6.    O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

7.    Provoz ŠD bude zahájen první školní den po vyučování pouze pro děti s vyplněným Zápisním lístkem.


Pokyny školní družiny pro školní rok 2022/2023

Vnitřní řád

1. Školní družina je v provozu denně od 6:00 – 7:40 a 11:40 – 16:00.

2. Poplatek za ŠD činí na jeden měsíc 100,- Kč (po přidělení VS obdržíte složenku během měsíce září).

3. Provoz ŠD bude probíhat na pavilonu. Za příznivého počasí pak na hřišti ZŠ a u sportovní haly.

4. Odchody dětí ze ŠD

· Dítě s doprovodem odchází s vychovatelkou ke vchodu v čase uvedeném v tabulce.

· Dítě se samostatným odchodem odchází ze školní družiny v čase uvedeném v tabulce.

· Dítě bez písemné omluvenky nebude samo puštěno domů.

· Odchod dítěte nelze povolit na základě telefonické omluvy!

· Dítě musí být poučeno rodiči, že nesmí odejít ze ŠD s cizí osobou, kterou nezná a při samostatném odchodu upozornit vychovatelku, že odchází.

· Jakékoliv stálé změny v docházce zákonný zástupce sdělí písemně do  zápisního  lístku.

· Vyzvedávání dětí ze ŠD a samostatné odchody ze ŠD:

PO                     do 13:00     od 15:00  

ÚT, ST, ČT, PÁ  do 13:30   14:30   od 15:00  

5. Odhláška ze školní družiny

Odhláška ze školní družiny musí proběhnout vždy písemně ze strany zákonného zástupce a být projednána s vedoucí vychovatelkou. Ukončení docházky do školní družiny je nutné oznámit vychovatelce nejpozději v den ukončení docházky.

6. Kontakty

Školní družina:      605 370 590

vedoucí vychovatelka: Hana Michalcováhana.michalcova@zsemzat.cz

vychovatelky:

I.  oddělení:           Hana Zátopková

II. oddělení:           Hana Michalcová

III. oddělení:           Zuzana Kovaláková

IV. oddělení:           Kateřina Borovská

7. Informace

· webové stránky školy – Aktuality, Školní družina

· email, školní deníček 

Všechny změny v průběhu roku (čísla rodičů, odhlášení dětí ze ŠD) sdělte ihned a osobně vychovatelce z důvodu přesné platební evidence ve ŠD. Jiná sdělení možné také písemně do školního deníčku (z druhé strany).

8. Dítě potřebuje do ŠD 

1 balení papírových kapesníčků BOX

9. Pitný režim

Pitný režim zajišťují dětem rodiče. K případnému doplnění pitného režimu je možno v budově školy do 14.00 hodin využít školní jídelnu, dále pak pití podáváme na požádání.

10. Spolupráce s rodinou a školou

Rodiče jsou seznámeni s rámcovým plánem na příslušný školní rok prostřednictvím webových stránek. Jsou upozorněni na aktivity, které mají stálou dobu trvání a na základě vzájemné dohody respektují tuto dobu pro tematické činnosti a neruší je odchody dětí. Během roku rodiče oslovujeme a nabízíme spolupráci při některých aktivitách.

Vnitřní řád ŠD nabývá účinnosti od 1. 9. 2020, tím ruší platnost Vnitřního řádu ŠD ze dne 1. 9. 2018


Pokyn ředitele školy k poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině

Ředitel Základní školy Emila Zátopka v Kopřivnici vydává pokyn k poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině dle § 123 odst. 2 a odst. 4, dále podle § 165 odst. 2i zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon).

Čl. I                Úvodní ustanovení

Tento pokyn stanovuje pravidla pro poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině (dále jen „úplata“),

kterou hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka škole, navštěvuje-li žák školní družinu.

Čl. II               Výše úplaty

Měsíční výše úplaty je stanovena na 100,- Kč na jednoho žáka zařazeného ve školní družině.

Čl. III             Placení úplaty

1.         Úplatu platí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka (dále jen „plátce“) zařazeného do školní družiny.

2.         Úplata je vybírána za každý měsíc, ve kterém je žák zařazen ve školní družině.

3.         Úplata je splatná na účet základní školy v termínech :

            - za měsíce září, říjen, listopad a prosinec                                - celkem 400,- Kč ( tj. 4 x 100,- ) do 15. 10.

            - za měsíce leden, únor, březen, duben, květen, červen           - celkem 600,- Kč ( tj. 6 x 100,- ) do 15. 2.

            a lze ji provádět složenkou nebo převodem ze svého účtu na účet školy číslo : 1767248399 / 0800

4.         Pokud plátce neuhradí úplatu podle tohoto pokynu včas nebo ve správné výši, zaplatí penále ve výši 35,- Kč za každý měsíc prodlení.

5.         Vybraná úplata včetně penále se stane součástí rozpočtu školy.

Čl. IV             Osvobození od placení úplaty

1.         Úplata se neplatí, jestliže jsou rodiče sociálně znevýhodněni. Osvobození od placení úplaty plátce uplatní na základě :           

- písemné žádosti. Písemnou žádost o prominutí úplaty podá plátce do 15. 9. (nebo do 15 dní od přihlášení do ŠD).

- doložením svoji sociální situace ( např. tiskopisem „Nároku na dávky státní sociální podpory - sociální příplatek“ z ÚP v Novém Jičíně odbor státní sociální podpory, nebo „ROZHODNUTÍ o zvýšení dávky sociální péče – peněžitý příspěvek“ z MÚ v Kopřivnici odbor SVZ,…).

Plátce tiskopisy doloží bez vyzvání v termínech :   - do 30.9. pro osvobození v měsících 9,10,11,12

                                                                                 - do 31.1. pro osvobození v měsících 1,2,3,4,5,6

2.         Budou-li splněny podmínky pro osvobození od úplaty podle čl.IV, odst.1., je toto osvobození platné jedno kalendářní období následující po posuzovaném          kalendářním období.

3.         Nebudou-li splněny podmínky pro osvobození od úplaty podle čl.IV, odst.1., má se za to, že plátce není osvobozeným od příspěvku dle odst. 1. Zpětně nelze uplatňovat osvobození od úplaty.

4.         Ve výjimečných případech (např.dlouhodobá nemoc) může být plátce na základě písemné žádosti od placení úplaty osvobozen zcela nebo z části. Písemná žádost se podává řediteli školy, který rozhodne.

Čl. V               Vyloučení, nepřijetí žáka do školní družiny

1.         Neplatí-li plátce řádně v plné výši a v stanovených termínech úplatu, případně penále může ředitel školy písemným rozhodnutím vyloučit žáka ze školní družiny.

2.         Má-li plátce dluh - neuhrazené úplaty z minulých období, nebude žák zařazen do školní družiny.

3.         Žáky vyřazené dle odst.1 nebo nepřijaté dle odst.2 lze znovu zařadit pouze v případě, kdy plátce provede úplatu na celý školní rok dopředu.

Čl. VI             Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2022.