Školní družina


Školní rok 2020/2021


Zápis do školní družiny 

1.     Dítě bude navštěvovat ŠD na základě Zápisního lístku (závazná přihláška).

2.     Zápisní lístek je platný pro jeden školní rok.

3.     Zápisní lístek je k dispozici:

·       na stránkách školy - přihláška do ŠD

·       v přípravném týdnu ( 24.8 - 28.8.) po,st,pá 8.00 - 9.00 (pavilon - kabinet vychovatelek)

·       první školní den - 7.30 - 10.00 (pavilon - kabinet vychovatelek)

4.     Řádně vyplněný Zápisní lístek odevzdejte nejpozději první školní den.

5.     V zápisním lístku uveďte datum nástupu vašeho dítěte do ŠD, vyplňte odchod dítěte (S samo, D doprovod) - upozornit na zdravotní stav nebo jiný handicap dítěte!

6.     Přednost budou mít žáci 1. - 3. ročníků, poté žáci 4. ročníků. Bude rozhodovat pořadí podaných přihlášek. Pokud bude zájem pouze o ranní družinu nebo         o některé dny odpoledne, podmínky přijetí budou stejné.

7.    O konečném zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

8.     Provoz ŠD první školní den - pouze po ukončeném vyučování, jen pro přihlášené děti (vyplněný a odevzdaný Zápisní lístek).


Pokyny školní družiny pro školní rok 2020/2021

1. Školní družina je v provozu denně od 6.00 – 7.40 a 11.40 – 16.00.

2. Poplatek za ŠD činí na jeden měsíc 75,- Kč (po přidělení VS obdržíte složenku během měsíce září). Neplaťte předem!

3. Provoz ŠD bude probíhat v 1. patře a v přízemí na pavilonu. Za příznivého počasí pak na hřišti ZŠ a u sportovní haly.

4. Odchody dětí ze ŠD

· Při osobním vyzvednutí dítěte je nutno osobně informovat vychovatelku a to i

  v případě, že dítě vyzvedáváte ihned po vyučování nebo po obědě.

· Samo dítě odchází ze školní družiny na základě doby uvedené v zápisním lístku.

· Jiný odchod omlouvají rodiče písemně na lístečku nebo ve školním deníčku.

· Dítě bez písemné omluvenky nebude samo puštěno domů.

· Odchod dítěte nelze povolit na základě telefonické omluvy!

· Dítě musí být poučeno rodiči, že nesmí odejít ze ŠD s cizí osobou, kterou nezná a při samostatném odchodu upozornit vychovatelku, že odchází.

· Jakékoliv stálé změny v docházce zákonný zástupce sdělí písemně do  zápisního  lístku.

· Vyzvedávání dětí a samostatné odchody ze ŠD:

PO  do 13.00 pak od 15.00 (aktivity mimo školu, kino)

ÚT, ST, ČT, PÁ  doporučujeme do 13.30 pak od 15.00 (individuální program, kroužky)

5. Odhláška ze školní družiny
Odhláška ze školní družiny musí proběhnout vždy písemně ze strany zákonného zástupce a být projednána s vedoucí vychovatelkou.

Důvod k odhlášení: nástup zákonného zástupce na MD, ztráta zaměstnání, jiné důvody

Ukončení docházky do školní družiny je nutné oznámit vychovatelce nejpozději

v den ukončení docházky.
6. Kontakty

Školní družina:      605 370 590

I.  oddělení:           Hana Zátopková

II. oddělení:            Mgr. Lenka Bartoňová, lena.barty@seznam.cz, (vedoucí vychovatelka), 607 545 274

III. oddělení:           Zuzana Kovaláková

IV. oddělení:           Radka Krompolcová

7. Informace

· webové stránky školy – Školní družina

· nástěnka ŠD ( pavilon, na chodbě u šaten pro I. a II. třídy)

· deníček 

Všechny změny v průběhu roku (čísla rodičů, odhlášení dětí ze ŠD) sdělte ihned a osobně paní vychovatelce z důvodu přesné platební evidence ve ŠD. Jiná sdělení možné také písemně do školního deníčku.

8. Dítě potřebuje do ŠD 

1 balení papírových kapesníčků

1 tekuté mýdlo

oblečení na pobyt venku: tepláky, kraťasy, vhodnou obuv, v zimním období oteplovačky, čepice, rukavice, kombinéza. (dle uvážení rodiče)

9. Pitný režim

Pitný režim zajišťují dětem rodiče. K případnému doplnění pitného režimu je možno v budově školy do 14.00 hodin využít školní jídelnu, dále pak pití podáváme na požádání.

10. Spolupráce s rodinou a školou

Rodiče jsou seznámeni s rámcovým plánem na příslušný školní rok prostřednictvím webových stránek a nástěnky. Jsou upozorněni na aktivity, které mají stálou dobu trvání a na základě vzájemné dohody respektují tuto dobu pro tematické činnosti a neruší je odchody dětí. Během roku rodiče oslovujeme a nabízíme spolupráci při některých aktivitách.

 

Vnitřní řád ŠD nabývá účinnosti od 1. 9. 2018, tím ruší platnost Vnitřního řádu ŠD ze dne 1. 9. 2017.